In samen­werk­ing met BLAUW archi­tecten — Bij het ontwer­pen van de wonin­gen gin­gen de gedachten allereerst naar de toekom­stige bewon­ers. Wie in Nes­se­lande wil wonen, kiest voor een lan­delijke omgev­ing in de buurt van de stad met ruimte en veel water. De lig­ging aan het water is een aantrekke­lijke kwaliteit die we zoveel mogelijk in het ontwerp hebben uit­gew­erkt. Verder zijn ruimte en rust belan­grijke rede­nen waar­voor mensen naar deze plek komen.

De water­rijke woonomgev­ing was de inspi­ratiebron voor deze wonin­gen met eigen­ti­jdse rieten kap­pen. De lig­ging aan het water ervaar je op het ter­ras en vri­jwel overal in huis. Indi­vidu­ele kap­pen geven elke won­ing een eigen karak­ter. Het ste­den­bouwkundig plan vroeg om drie blokken van drie-​onder-​één-​kapwoningen aan het water. De blokken wor­den door water­gan­gen van elkaar gescheiden.

FLEX­I­BILITEIT
De huizen bieden veel flex­i­biliteit voor indi­vidu­ele wensen. De plat­te­grond is ruim opgezet en vrij in te delen zodat je je eigen keuzes kunt maken: een extra slaap­kamer of een dubbele bad­kamer, een garage of een berg­ing. De extra verdieping­shoogte en de schuin omhoog lopende kap geven een gevoel van ruimte bin­nen de wonin­gen. Rietkra­gen tussen de ter­rassen zor­gen voor pri­vacy buiten. Samen met het wonen aan het water geeft dit een gevoel van vrijheid.

LAN­DELIJK KARAK­TER
De wonin­gen zijn zo ruim mogelijk ont­wor­pen, maar wel passend in de omgev­ing. Zo hebben de wonin­gen twee woon­la­gen en is de massa van de blokken door­bro­ken door de wonin­gen te schake­len en losse rieten kap­pen te plaat­sen. Hier­door kri­j­gen de wonin­gen een lan­delijk karak­ter en sluiten ze qua schaal beter aan bij de omliggende huizen. Tussen de kap­pen door zie je de lucht en bli­jft er doorzicht naar het landschap.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube