Het plan­voors­tel is om een ‘minibu­urtje’ te maken bin­nen het grotere geheel van deelplan B van de Blar­icum­mer­meent. Het kwaliteit­shand­boek zorgt voor samen­hang op de grotere schaal. Het minibu­urtje bestaat uit een mix van 5 won­ing­types met in totaal 23 wonin­gen. Er valt wat te kiezen. Door types die her­haald wor­den een eigen kleur– en mate­ri­aal­palet te geven wordt zowel de samen­hang tussen de ver­schil­lende types ver­sterkt en het indi­vidu­ele karak­ter van ieder blok versterkt.

We hebben veel aan­dacht besteedt aan de verkavel­ing om tot een opti­male mix te komen. Park­eren gebeurt op eigen erf of in de par­keerkof­fer, zodat de straat­profie­len vrij bli­jven van auto’s. De lastige won­ing­markt maakt het moeil­ijk om te voor­spellen of we de ide­ale mix hebben bereikt. Daarom hebben we nu al voorge­sor­teerd op evt. plan­wi­jzigin­gen, zodat we enerz­i­jds flex­i­bel zijn, maar anderz­i­jds ook de samen­hang kun­nen bewaken.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube