Aan de rand van het cen­trum van het dorp, langs de Twellose Beek, is een super­markt en een aan­tal wonin­gen ver­van­gen en in één gebouw samengevoegd. Zo ontstaat één groot gebouw op de grens van dorpskern en groen, dat ingevoegd is in de struc­tuur en veel open ruimte creëert.

Heldere par­keer – en winkel­logistiek, laden en lossen van vracht­wa­gens bin­nen, goede relaties met het dorp, duidelijke ingang voor de wonin­gen, zoveel mogelijk lev­endigheid op de begane grond en niet te massief vol­ume. Dat waren de belan­grijk­ste uitgangspunten.

De super­markt, die aansluit op het winkeldeel van Twello, heeft een ingang aan het par­keert­er­rein aan de zuidz­i­jde, een vracht­wa­gensluis aan de west­z­i­jde en open hoeken op de noord– en oost­z­i­jde. Op de super­markt zijn 37 wonin­gen gebouwd in 4 ver­schil­lende blok­jes. Ver­schil­lend met­sel­w­erk, in ver­schil­lende kleuren, ver­sterkt de onderverdel­ing in kleinere blok­jes. Deze onderverdel­ing in blok­jes maakt het grote bouwvol­ume passend bij de schaal van Twello.

DUURZAAM GEMAK
De wonin­gen zijn gele­gen ron­dom een dek waarop auto’s, die met een auto­lift naar boven kun­nen, gepar­keerd wor­den. De wonin­gen zelf, bereik­baar via galer­i­jen ron­dom dit dek, zijn eigen­ti­jds, ruim met grote balkons. Nu geschikt gemaakt voor senioren, toe­ganke­lijk en flex­i­bel, kun­nen ze in de toekomst ook andere groepen huisvesten. Een veel­heid aan duurza­amhei­ds­maa­trege­len, waaron­der een groot opper­vlak aan Foto-​voltaïsche cellen (PV-​cellen), garan­deren een laag energiegebruik.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube