FARO heeft samen met Zee­man Vast­goed de pri­jsvraag voor Hoog­woud Oost fase 2 gewon­nen. We hebben dat gedaan met een eigen­ti­jds, Hol­lands plan, dat we de naam ‘Hol­lands Glo­rie’ hebben meegegeven. Geïn­spireerd op de Hol­landse tra­di­tie van dorp­suit­brei­din­gen, passend bij Hoog­woud als typ­isch Noord-​Hollands dorp. Een plan met een vari­atie in won­ing­typen: rij­wonin­gen met bij­zon­dere kop­pen, tweekap­pers en apparte­menten in koop en huur.

‘Hol­lands Glo­rie’ ver­wi­jst naar de Hol­landse tra­di­tie in de archi­tec­tuur. Met kleuren die van alle tij­den zijn: rode daken en bak­ste­nen, accen­ten in hout, stand rood geschilderd en witte koz­i­j­nen en boei­de­len. Echter niet klakkeloos terug­val­lend op voor­beelden uit het verleden, maar ons sterk bewust van het feit dat we een plan maken voor de toekomst en niet het verleden. Het is ondanks ver­wi­jzin­gen in kleur en vorm naar de bek­ende Hol­landse tra­di­tie toch een mod­ern plan. Wij denken dat een Hol­lands plan zich ook ken­merkt door een zekere eigen­wi­jsheid. Daar zor­gen de grote witte kapellen voor die fier afsteken tegen de rode daken en blauwe wolken­luchten. Iedere won­ing is duidelijk aan­wi­js­baar door zijn eigen kapel. Kapellen die boven­dien door hun kleur het geheel een heldere, frisse uit­stral­ing geven. De apparte­menten hebben we opgevat als een ‘lit­tle vil­lage’. Dus niet zo’n ‘klomp’ als je wel vaker ziet, maar een gebouw met een duidelijk sil­houet van wis­se­lende kap­jes als een verre ver­wi­jz­ing naar de wer­ven van Marken. Hier­door ontstaat een speels apparte­mentenge­bouw dat zich in schaal makke­lijk voegt naar de rest van de woningen.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube