Het ste­den­bouwkundige ontwerp van de Vinex-​wijk Ypen­burg voorzag in een deel­ge­bied twaalf met als thema: lan­delijkheid. FARO heeft dit ver­taald in een aan­tal ‘land­huizen met geknikte daken’. Lan­delijk wonen betekent een lage dichtheid en een lan­delijke beeld­taal met ver­schillen op aller­lei gebieden.

Het pro­gramma vraagt echter om een hoge dichtheid (VINEX = ca. 40 woningen/​ha) en veel van het­zelfde. De uitdag­ing is om deze schi­jn­baar con­flicterende uit­gangspun­ten in een sterke ontwer­prichtlijn te ver­talen. Het antwo­ord ligt op ons ter­rein: ‘Het land­huis met het geknikte dak’ wordt het ‘Leit­mo­tiv’ voor de ste­den­bouwkundige en archi­tec­tonis­che invulling van dit deel­ge­bied. Grotere of kleinere land­huizen, soms met één won­ing, soms met twee wonin­gen of met apparte­menten, dan weer met acht rijt­jeshuizen of met een kwad­rant­won­ing; het hele pro­gram­ma­tis­che scala past erin. In de brei van indi­vidu­ele ver­schillen die onze heden­daagse maatschap­pij ken­merkt, wordt op deze manier een sterke iden­titeit gezocht die uit­gaat van een col­lec­tieve expressie van een groter geheel. Ver­schil­lende wonin­gen, in ver­schil­lende groottes, met ver­schil­lende kwaliteiten: op een hoek, voor-​achter, aan het water. Het markante dak trekt alles samen en lev­ert het col­lec­tieve beeld. Vier ver­schil­lende rijt­jeswonin­gen in een land­huis. De iden­titeit van het col­lec­tieve ver­dringt de indi­vidu­ele stan­daard van de rijt­jeswon­ing. Geen kako­fonie van ver­schillen, geen ein­de­loze repeti­tie maar grote op zichzelf staande huizen met een eigen karak­ter. Er zijn twee ingan­gen aan de voorkant en twee aan de zijkan­ten, dus er zijn nooit veel deuren in het zicht. Aan de achterz­i­jde zorgt een com­bi­natie van vlon­ders, pergola’s en bergin­gen voor een goede relatie met het water. Tevens ontstaat een ontspan­nen kader voor de wild­groei aan erf­schei­din­gen: ver­biedt ze niet maar geef ze een plaats en een grens. De twee kleine tussen­wonin­gen hebben aan de voorz­i­jde ook twee kleinere bergin­gen die tevens aan­lei­d­ing zijn voor een veranda: wederom de col­lec­tieve expressie. Ver­sprin­gende rooil­i­j­nen en ver­draaide kaprichtin­gen lei­d­den tot de keuze voor een alz­i­jdig te verkave­len type: de kwad­rant­won­ing. Ook hier vier wonin­gen onder één dak, met een veranda pal aan het water om een duidelijke oever te maken. De bergin­gen wor­den in de veranda’s opgenomen en geven maat aan ingan­gen en voorkanten.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube