Min­der ver­oud­erde flat­jes, meer eengezinswonin­gen, dat was de opgave. In de plaats van een aan­tal ges­loopte portiek-​etageflats zijn 30 grondge­bon­den wonin­gen gere­aliseerd in een parkachtige omgev­ing ron­dom een haven­tje. Op de locatie Rietho­eve ontwerpt FARO vier twee-​onder-​één-​kapwoningen, 13 rij­wonin­gen aan de haven en 13 rij­wonin­gen aan het park. De wonin­gen aan het water hebben aan de voorz­i­jde een hard­houten plankier over de volledige breedte van de woning.

Het meest in het oogsprin­gende aspect van de wonin­gen zijn de rieten kap­pen, het ontwerp sluit aan op de in de provin­cie Dren­the veel voorkomende grote boeren­schuren met rieten kap­pen. Het ontwerp is overi­gens sober gelaten. Een van de belan­grijk­ste ontwer­puit­gangspun­ten is het gebruik van zo weinig mogelijk ver­schil­lende kleuren en mate­ri­alen. De daken zijn van riet, koz­i­j­nen en deuren van wit hout en gevels van een gen­u­anceerd bru­ine steen. Deze bru­ine gevel­steen is geën­gob­eerd, waarop, voor­dat de steen werd gebakken, op een deel van het opper­vlak nog een grove laag is toegevoegd. Door deze behan­del­ing heeft de gevel meerdere gedaan­ten en geeft het plan een sub­tiel extra effect. Als de zon in een bepaalde hoek op de gevel staat, ver­toont de engo­b­elaag een glans; de grove laag niet. Ook bij regen glin­stert de engo­b­elaag. Bij zon­neschijn na regen is het glanzend effect maximaal.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube