Een dorps karak­ter, ruimte voor spec­i­fieke doel­groepen als jon­geren en oud­eren en nadruk op energiezuinig en duurzaam bouwen. Dat zijn enkele uit­gangspun­ten uit de ambitie die aan de basis staat van de ontwik­kel­ing van Twuyver­hoek, de nieuw­ste uit­brei­d­ing van het Noord-​Hollandse dorp Sint Pancras.

De basis van het plan Twuyver­hoek werd gelegd in 2004 toen FARO samen met Heren5, van der Waals Zein­stra, SVP en Min2 ‘opges­loten’ werd door de gemeente Langedijk in een hotel in de duinen om een inte­graal plan te maken. Het hele dorp keek mee, de gemeen­telijke dien­sten, de gemeen­ter­aad, een cul­tu­urhis­tor­ica en een klankbor­d­groep uit het dorp. Dat was bij­zon­der. Het komt zelden voor dat eerst de ontwer­pers ges­e­lecteerd wor­den om een plan te maken en dat er daarna pas mark­t­par­ti­jen ges­e­lecteerd worden.

Via work­shops hebben we een con­cept gemaakt voor een dorpse uit­brei­d­ing van Sint Pan­cras. Na een col­lec­tieve analyse van de kwaliteiten van Sint Pan­cras en eerdere ervarin­gen van de ontwer­pers bleek het een goed start­punt om zo veel mogelijk plan­ingrediën­ten schi­jn­baar toe­val­lig te mixen. Gecom­bi­neerd met het maken van afspraken over een mate­ri­aal– en kleur­palet zodat het leidt tot een goede samen­hang. Er doen ook 40 vrije kavels mee in dit spel. Deze staan niet gesor­teerd in een hoek van het plan maar zijn volledig gemixt door de hele wijk.

FARO ontwierp 171 wonin­gen voor twee ver­schil­lende opdracht­gev­ers. Dit zijn twee dorpse apparte­mentenge­bouwen van ieder tien wonin­gen, een via de garage geschakelde won­ing, twee typen twee-​onder-​één-​kapwoningen, en drie typen rijwoningen.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube