EEN DORP IN VINEX­LAND, YPENBURG

Voor een pri­jsvraag bedacht FARO samen met Heren5 het win­nende ste­den­bouwkundig plan met 479 wonin­gen dat, tien jaar later onder de naam ‘‘Bies­land’’ is voltooid. Hier is nu de har­monieuze bal­ans tussen een­heid en ver­schei­den­heid gere­aliseerd door­dat FARO, Heren5 en drie andere archi­tecten zich hebben geschikt naar de afspraken van het beeld­kwaliteit­plan en door­dat het plan door één opdracht­gever en aan­nemer is gerealiseerd.

MEER

ENERGIEN­EU­TRAAL IN GEER­PARK, VLIJMEN

VLIJ018 intro

Geer­park wordt een nieuwe woon­wijk in Vli­j­men. Hoge ambities op het gebied van duurza­amheid maken het tot 1 van de ‘excel­lente gebieden’ die door het min­is­terie zijn aangewezen als voor­beeld­pro­jecten in Ned­er­land. FARO ontwierp in dit plan Mor­gen I, een sleu­tel­stuk in de ontwikkeling.

MEER

ALTIJD VAKANTIE IN HET BERKEN­BOS, ZUIDLAREN

Dit plan is al in 1995 ont­wor­pen en gebouwd op een vri­jwel leeg ter­rein. Sinds­dien heeft de tijd haar werk gedaan en woon je nu, 15 jaar later, in een echt bos, met grote vol­wassen bomen, volledig autovrij, gemeen­schap­pelijk en open­baar toe­ganke­lijk. Een sfeer­vol Berken­bos waarin twaalf blok­jes met wonin­gen schi­jn­baar los­jes in de groene ruimte geplaatst zijn. De exacte plaats­ing van de blok­jes is echter heel pre­cies uit­gekiend zodat alle wonin­gen een goede bezon­ning en lange zichtli­j­nen hebben. Alledaags Utopia.

MEER

DRENTS RIET VOOR DRENTSE RIJT­JES, HOOGEVEEN

Min­der ver­oud­erde flat­jes, meer eengezinswonin­gen, dat was de opgave. In de plaats van een aan­tal ges­loopte portiek-​etageflats zijn 30 grondge­bon­den wonin­gen gere­aliseerd in een parkachtige omgev­ing ron­dom een haven­tje. Op de locatie Rietho­eve ontwerpt FARO vier twee-​onder-​één-​kapwoningen, 13 rij­wonin­gen aan de haven en 13 rij­wonin­gen aan het park. De wonin­gen aan het water hebben aan de voorz­i­jde een hard­houten plankier over de volledige breedte van de woning.

MEER

TER­RAS AAN HET WATER MAAKT ACHTER­TUIN ONN­ODIG, ROTTERDAM

In samen­werk­ing met BLAUW archi­tecten — Bij het ontwer­pen van de wonin­gen gin­gen de gedachten allereerst naar de toekom­stige bewon­ers. Wie in Nes­se­lande wil wonen, kiest voor een lan­delijke omgev­ing in de buurt van de stad met ruimte en veel water. De lig­ging aan het water is een aantrekke­lijke kwaliteit die we zoveel mogelijk in het ontwerp hebben uit­gew­erkt. Verder zijn ruimte en rust belan­grijke rede­nen waar­voor mensen naar deze plek komen.

MEER

LIFT BRENGT AUTO VAN SENIOREN OP NIVEAU, TWELLO

Aan de rand van het cen­trum van het dorp, langs de Twellose Beek, is een super­markt en een aan­tal wonin­gen ver­van­gen en in één gebouw samengevoegd. Zo ontstaat één groot gebouw op de grens van dorpskern en groen, dat ingevoegd is in de struc­tuur en veel open ruimte creëert.

MEER

DORPS, DAKEN EN DUURZAAM, VIJFHUIZEN

Het thema bij de invulling van de VINEX-​locatie Vijfhuizen luidde: ‘Mod­ern Dorps’. Uit­gangspun­ten voor dit ontwerp waren: klein­schalig, indi­vidu­ele uit­stral­ing, losse vol­umes, sociale dif­fer­en­ti­atie, wonen aan de open­bare ruimte, auto’s uit het zicht en archi­tec­tonis­che samen­hang. De 94 wonin­gen die FARO voor dit plan ontwierp, passen pre­cies in deze ontwerpvoorwaarden.

MEER

NIEUW­BOUW EERT HET OUDE DORP, SINT PANCRAS

Een dorps karak­ter, ruimte voor spec­i­fieke doel­groepen als jon­geren en oud­eren en nadruk op energiezuinig en duurzaam bouwen. Dat zijn enkele uit­gangspun­ten uit de ambitie die aan de basis staat van de ontwik­kel­ing van Twuyver­hoek, de nieuw­ste uit­brei­d­ing van het Noord-​Hollandse dorp Sint Pancras.

MEER

HET OUDE DORP WAS OOK GEMENGD, BLARICUM

Het plan­voors­tel is om een ‘minibu­urtje’ te maken bin­nen het grotere geheel van deelplan B van de Blar­icum­mer­meent. Het kwaliteit­shand­boek zorgt voor samen­hang op de grotere schaal. Het minibu­urtje bestaat uit een mix van 5 won­ing­types met in totaal 23 woningen.

MEER

MENSEN BOUWEN HUN EIGEN HUIS, NIEUWKOOP

Het Mei­jepark en de Zuid­hoek zijn onderdeel van het klein­schalige land­schap ron­dom de Nieuwkoopse plassen. Een belan­grijke inzet is het plan aan te laten sluiten op deze fraaie omgev­ing. Dat uit zich in het gebruik van gebied­seigen bomen en planten en creëren van doorzichten vanuit het plan op de omgev­ing. In de verkavel­ing is getra­cht een informele sfeer te schep­pen die in belev­ing aansluit bij de Zuid­hoek als buurtschap.

MEER

LAND­HUIS DE OLMEN­HORST INSPIREERDE BRASSER­HOUT, YPENBURG

Het ste­den­bouwkundige ontwerp van de Vinex-​wijk Ypen­burg voorzag in een deel­ge­bied twaalf met als thema: lan­delijkheid. FARO heeft dit ver­taald in een aan­tal ‘land­huizen met geknikte daken’. Lan­delijk wonen betekent een lage dichtheid en een lan­delijke beeld­taal met ver­schillen op aller­lei gebieden.

MEER

PAN­NEN AAN DE GEVEL GEVEN DORPSE UIT­STRAL­ING, HOOGWOUD

FARO heeft samen met Zee­man Vast­goed de pri­jsvraag voor Hoog­woud Oost fase 2 gewon­nen. We hebben dat gedaan met een eigen­ti­jds, Hol­lands plan, dat we de naam ‘Hol­lands Glo­rie’ hebben meegegeven. Geïn­spireerd op de Hol­landse tra­di­tie van dorp­suit­brei­din­gen, passend bij Hoog­woud als typ­isch Noord Hol­lands dorp. Een plan met een vari­atie in won­ing­typen: rij­wonin­gen met bij­zon­dere kop­pen, tweekap­pers en apparte­menten in koop en huur.

MEER

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube