TINY TIM: TIM­BER INDE­PEN­DENT MOBILE

AMS527 intro

Stel je voor: Tiny is groot genoeg voor jou. Tiny TIM vereist weinig grond­stof­fen, zuinig energiege­bruik en min­der woonkosten.

MEER

OUD KERKJE WORDT MOD­ERNE WONING

ALP510 intro

Aan de Hooft­straat in Alphen aan den Rijn stond een ver­waar­loosd kerkje dat al bijna 40 jaar niet meer als kerk gebruikt werd. Door herbestem­ming tot een bij­zon­der extended-​family huis is het kerkje her­steld en bli­jft het behouden als tast­bare herin­ner­ing aan het verleden.

MEER

DUURZAME BOSBEWONERS

In Ede aan de rand van het bosge­bied de Sys­selt ontwerpt FARO voor het Bod­de­gat een super duurzame wijk met circa 30 wonin­gen. De wijk wordt door de toekom­stige bewon­ers zelf ontwikkeld, in de vorm van een CPO (Col­lec­tief Par­ti­c­ulier Opdrachtgeverschap).

MEER

EERSTE PASSIEFHUIS IN NL (OOK C2C), IJBURG 2.0

In de Ams­ter­damse eilan­den­wijk IJburg heeft FARO op Steigerei­land een energie-​neutrale won­ing gebouwd vol­gens de nor­men van Cra­dle to Cra­dle. Alle mate­ri­alen zijn of com­pos­teer­baar of recy­cle­baar. Het huis is tevens het eerste gebouw in Ned­er­land met twee Passief-​Bouwen– Keurmerken, toegek­end voor zowel het ontwerp als voor het gebouwde resultaat.

MEER

ZWART EN WIT MAKEN ZEBRAHUIS, LEIDEN

Nieuw Ley­den is een her­struc­tureringswijk op een oud slachthuis­ter­rein en een stukje woon­wijk in Lei­den Noord. Om de wijk te revi­talis­eren wor­den hogere inkomensgroepen naar dit nieuwe stukje stad getrokken door het aan­bieden van vrije (stads-)kavels. In een ste­den­bouwkundig plan van MVRDV staan steeds rijt­jes van 9 ver­schil­lende wonin­gen op een enkele of dubbele par­keer­bak in een grid. Ons Zebrahuis staat mid­denin een rijtje aan een bestaande straat, de Marnixs­traat, aan de rand van het plan.

MEER

KEUZEVRI­JHEID IN NIEUW DELFT

De Spoor­zone in Delft wordt een uniek nieuw stukje stad. Het gebeurt niet vaak dat er vlak­bij de oude bin­nen­stad zo’n mooie grote plek vrijkomt voor nieuwe wonin­gen. Terecht heeft de Spoor­zone ‘Nieuw Delft’ als naam meegekre­gen: hier wordt een nieuw stuk bin­nen­stad aan Delft toegevoegd.

MEER

MENSEN BOUWEN HUN EIGEN HUIS, LEIDEN

Nieuw Ley­den is een bij­zon­der CPO project. In een strak ste­den­bouwkundig grid wer­den bouwvelden uit­gegeven met 18 stad­skavels. De 18 eigenaren moesten geza­men­lijk een par­keer­garage ontwikke­len met daarop 18 indi­vidu­ele stadswonin­gen. Van­wege de krappe bouw­plaats was er ook de ver­plicht­ing om het project zoveel mogelijk door één aan­nemer te laten bouwen.

MEER

SENIOREN WILLEN SAMEN IN DE STAD, ZUTPHEN

Voor de blokken 9, 11, 12 van het plan de Noorder­haven te Zut­phen zal FARO in samen­werk­ing met die par­ti­jen een plan maken dat recht doet aan de wensen van de toekom­stige bewon­ers. Tre­f­wo­or­den, zijn: stads in de stad, een mooie bin­nen­tuin, een­heid in ver­schei­den­heid, toekom­st­gericht met het verleden in je rugzak, ruimte voor jezelf en voor elkaar, en superduurzaam.

MEER

ENERGIEK EN WATER­RIJK, WOERDEN

U valt voor het basishuis? - Voor een aan­tal kavels heeft FARO een basison­twerp gemaakt voor een duurzaam, com­pact en klassiek huis. Door in de won­ing een com­pacte kern met trap toi­let en hal te maken bli­jft er veel woon­ruimte over. Dit uit­gangspunt is slechts een startpunt.

MEER

OUD EN NIEUW IN OEKEN

In het lan­delijk gele­gen Oeken staat een 150 jaar oud boeren­woninkje, pover gede­tailleerd en bouw­val­lig maar fraai gesitueerd in het coulis­se­land­schap tussen de Veluwe­zoom en de IJs­sel. Wat doe je als je iets nieuws tegen iets ouds gaat bouwen?

MEER

OMSLOTEN PARADI­JSJE, MAARSSEN

FARO is gevraagd om een karakter-​arme bun­ga­low weer uit­stral­ing te geven. De bun­ga­low werd uit­ge­breid met extra kamers en een inpandig zwem­bad. Het omliggende land­schap vor­mde het kader van het nieuwe ontwerp.

MEER

EEN HUIS IN EEN HUIS, AMSTERDAM

In het ste­den­bouwkundige plan van West 8 op het schierei­land Bor­neo, in het voor­ma­lige Oost­elijk Havenge­bied van Ams­ter­dam, is ruimte gere­serveerd voor 60 par­ti­c­uliere kavels. Bin­nen de strakke regie van het plan zijn de kavels door vele ver­schil­lende archi­tecten ingevuld.

MEER

STRAND, SUPER­DU­URZAAM EN RUIMTE VOOR HET INDI­VIDU, IJBURG 1.0

Op Steigerei­land in IJburg heeft Pieter Wei­j­nen zijn eigen exper­i­mentele energiezuinige houten won­ing gebouwd. De gevel is vaal blauw geschilderd, als ver­wi­jz­ing naar de tra­di­tionele dijkhuis­jes in het vlak­bij gele­gen Durg­er­dam. Ruimtelijkheid is de rode draad in het ontwerp.

MEER

PRONKKAMERS AAN HET MAX­IMA­PARK, UTRECHT

Wonen aan het park. Cen­traal in Lei­d­sche Rijn ligt het ‚Lei­d­sche Rijn Park’, een groen gebied van maar liefst 310 hectare groot. Aan de ran­den van het park komen enkele won­ing­bouwlo­caties. Park en won­ing­bouw prof­iteren opti­maal van elka­ars lig­ging. De wonin­gen zijn met hun voorz­i­j­den naar het park gericht en vor­men een mooie begren­z­ing. De won­ing­bouwlo­caties vor­men op deze manier een absolute meer­waarde voor het Lei­d­sche Rijn Park en andersom.

MEER

VEEL VERANDA EN VOOR­TUIN AAN HET MAX­IMA­PARK, UTRECHT

Wonen aan het park. Cen­traal in Lei­d­sche Rijn ligt het Max­ima­park, een groen gebied van maar liefst 310 hectare groot. Aan de ran­den van het park komen enkele won­ing­bouwlo­caties. Park en won­ing­bouw prof­iteren opti­maal van elka­ars lig­ging. De wonin­gen zijn met hun voorz­i­j­den naar het park gericht en vor­men een mooie begren­z­ing. De won­ing­bouwlo­caties vor­men op deze manier een absolute meer­waarde voor het Max­ima­park en andersom.

MEER

CAT­A­LO­GUS­WONIN­GEN MET VDM

FARO ontwerpt af en toe bij­zon­dere indi­vidu­ele woon­huizen voor opdracht­gev­ers met ambitie, op archi­tec­tonisch en/​of duurzaam vlak. Regel­matig komen wij ook in con­tact met poten­tiele opdracht­gev­ers die opzien tegen de ‘sores’ van het opdracht­gev­er­schap, of mensen die domweg het geld niet hebben voor een bij­zon­der maat­pak. Om deze mensen toch van dienst te kun­nen zijn hebben wij con­tact gezocht met een goede bouwer van cat­a­lo­gus­wonin­gen: VDM. Onder de werk­ti­tel FVADRMO hebben we samen een idee ontwikkeld voor een zeer duurzame, onder archi­tec­tuur ont­wor­pen cataloguswoning.

MEER

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube