Op het land­goed van de Olmen­horst, een groene oase in de winderige pold­ers van de Haar­lem­mer­meer, heeft FARO met behoud van karak­ter en iden­titeit een aar­dap­pelschuur uit 1920 ver­bouwd tot een archi­tec­tu­ur­bu­reau. Ver­sterk­ing van iden­titeit en interne ruimtelijke trans­for­matie, dat was het doel.

Het enige wat toegevoegd is zijn een nieuwe entree en een paar dak­lichten onder glazen pan­nen. De entree is een klep die open en dicht kan. Open nodigt hij uit, dicht wordt hij onzicht­baar. De con­struc­tie, mooie oude span­ten, is gebleven en onaange­tast. Hier­tussen zijn als losse ele­menten in de open ruimte keuken, wc’s, en kopieer– en ver­gader­ruimtes geplaatst . Schei­d­ingswan­den zijn van glas, met een print van de natuur op het land­goed, of van robu­ust hout, dat het rurale karak­ter van de schuur versterkt.

De open werkvloer is op 1 kop aange­vuld met twee afs­luit­bare ruimtes waar in stilte gew­erkt kan wor­den. De overige werk­plekken zijn zo ingericht dat de span­ten een vanzelf­sprek­ende afschei­d­ing tussen 2 plekken vor­men. De bij­zon­dere con­struc­tie van het rieten dak zorgt voor een opti­male akoestiek.

BUSSEN
De groei van het bureau vroeg om meer ruimte daarom is tijdelijk gebruik gemaakt van twee oude stads­bussen, deze dien­den als ver­gader­ruimte en maque­t­tew­erk­plaats. Er mag niet zo maar gebouwd of uit­ge­breid wor­den op de Olmen­horst. Dus, met de wie­len er nog onder en de motor er nog in, was dit als ‚roerend goed’ toe­laat­baar voor de gemeente. De bussen zijn van bin­nen ont­man­teld en met een­voudige ele­menten ingericht tot bruik­bare ruimten. Vaste keukenele­menten in de ver­gader­ruimte zijn bek­leed met het­zelfde sqai dat vroeger op de stoe­len zat, als knipoog naar het oor­spronke­lijke gebruik

UIT­BREI­D­ING IN DE GROTE SCHUUR
Inmid­dels zijn de deze bussen ver­van­gen door een vaste ruimte in de grote schuur. Hierin zijn een vaste ruime ver­gader– en lunchruimte met een aparte maque­t­tew­erk­plaats en archief. Hier­mee zijn de bussen over­bodig gewor­den en weggereden.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube