DUURZAAM SCHU­URK­ERKJE EERT DOOPS­GEZINDE TRA­DI­TIES, ELSPEET

Ontwerp een kerk vol­gens de tra­di­tionele doops­gezinde principes: met duurza­amheid hoog in het vaan­del, de mens cen­traal en met ruimte voor ont­moet­ing. De eerste doops­gezinde kerken waren schuur– en schuilk­erken. Een­voudige ont­moet­ingsruimten waar men samenkwam ron­dom de bij­bel. De inricht­ing was sober en zo puur mogelijk. Geen aflei­d­ing, geen orna­men­tiek, als voor­waarde voor con­cen­tratie en samen zijn. Het nieuwe kerkje op Men­norode ver­wi­jst naar die tijd.

MEER

DUURZAAM KAM­PEREN BIJ BOUWSELS VAN EIGEN HOUT, CAMP­INGS STAATSBOSBEHEER

Staat­bos­be­heer wil voor al haar camp­ings een herken­baar uiter­lijk dat bij­draagt aan de iden­titeit van de organ­isatie. FARO is gevraagd ontwer­pen te maken voor ont­vangst­ge­bouwen en san­i­taire een­heden. In 2009 is een pilot gereed gekomen op kam­peert­er­rein De Kijl te Schoonoord.

MEER

NIEUWE HOEVE VOOR BADHOEVEDORP

panorama site badhoevedorp

Bad­ho­eve­dorp, ooit ontstaan ron­dom mod­el­boerderij de Bad­ho­eve, is in de loop der jaren sterk gegroeid en kri­jgt een écht dorp­shuis: Een nieuw soci­aal hart waar alle dor­pelin­gen kun­nen samenkomen in een huiselijke sfeer. Het gebouw is dan ook ont­wor­pen als een groot huis dat onder­dak kan bieden aan heel veel ver­schil­lende activiteiten.

MEER

MANDJE TUSSEN DE MOLENS, KINDERDIJK

‘Cra­dle to Cra­dle in de polder’

Bij werelder­f­goed is het ver­haal min­stens zo belan­grijk als het fysieke object zelf; een goed ver­haal bij een mon­u­ment maakt een lesje geschiede­nis ineens tast­baar en inspir­erend. Zo geeft de leg­ende over het wiegje het duurzame cradle-​to-​cradle-​gedachtengoed ineens een extra dimen­sie. ‘Cra­dle to cra­dle in de polder’ vlecht aller­lei inval­shoeken in elkaar.

MEER

DUURZAME PRE­FAB PAKISTAN

Ger­ard Voordes, onderne­mer en eige­naar van Muta Sport, is een ver­licht werkgever, utopist als uit 19de eeuw. Hij wil niet alleen een gezonde win­st­gevende onderne­m­ing, hij wil ook dat zijn fab­riek in Pak­istan, zorg draagt voor betere huisvest­ing van de eigen werknemers.

MEER

ZIT­TEN WORDT SPE­LEN WORDT KLIM­MEN, AMSTERDAM

Op het plein voor de Montes­sorischool op Steigerei­land is een opval­lend object geplaatst. Het lijkt een kruis­ing tussen een speelob­ject, board­walk en een bank, en zo is het ook bedoeld. Het was de school en oud­ers een doorn in het oog dat het school­plein niet fysiek ingedeeld was en dat de ver­schil­lende groepen kinderen niet uit elkaar te houden waren. Ook was er voor de oud­ers in de buurt geen zit­gele­gen­heid om hun kinderen in de gaten te houden. En ook ont­brak een ont­moet­ingsplek voor de opgroeiende jeugd.

MEER

POM­PEN­LOODS DE SLUFTER

De Slufter ligt op het uiter­ste pun­tje van de huidige Maasvlakte in Rot­ter­dam. Dit is de plek waar vervuild havenslib uit de haven (en andere plekken) kan wor­den gestort. Omdat het slib nu boven het ANP uitkomt zijn er tijdelijke pom­pen geplaatst. FARO is benaderd om voor deze pom­pen een per­ma­nente plek te ontwer­pen. We ontwer­pen een pom­pen­loods waar de defin­i­tieve pom­pen, een trans­for­ma­torhuis, opslag en een lab­o­ra­to­rium hun plek krijgen.

MEER

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube