EEN RICHT­INGGEVEND VERGEZICHT, PLANET TEXEL

In opdracht van IABR en de gemeente Texel heeft Faro samen met La4sale een jaar lang gew­erkt aan het pro­jec­tate­lier Planet Texel. Het resul­taat was gedurende de zomer van 2014 te zien als onderdeel van de ten­toon­stelling Urban By Nature in de Kun­sthal te Rotterdam.

MEER

STUDIE NAAR LAND­SCHAP­PELIJK WONEN

Een inte­graal onder­zoek naar de ver­w­even­heid van groen, land­schap­stypen en won­ing­ty­polo­gie in Nederland.

Met als werk­ti­tel ‘land­schap­pelijk wonen’ hebben FARO, H+N+S en Palm­boom en van den Bout een geza­men­lijk inte­graal onder­zoek ver­richt waarin het accent ligt op de ver­w­even­heid van groen, land­schap­stypen en won­ing­ty­polo­gie in Nederland.

MEER

SCENARIO’S VOOR DE BESTAANDE COR­PO­RATIEWON­ING, TASK­FORCE CO2

Task­force CO2 is een sticht­ing die op ini­ti­atief van Eve­lyn van der Ploeg is opgericht door FARO Research, VGG Mid­delkoop, bureau Nie­man en Amory en Jur­riens. Samen werken we aan een inter­dis­ci­plinair onder­zoek naar CO2 reduc­tie en trans­for­matiemogelijkhe­den van de voor­raad bestaande sociale huurwoningen.

MEER

HOEVEEL HEB JIJ EIGEN­LIJK ALS WE ALLES VERDELEN?

Als een reac­tie op de steeds com­plexer wor­dende samen­lev­ing met sys­te­men waar de menselijke maat niet meer te bevat­ten is, is deze ten­toon­stelling een poging om grote getallen en sys­te­men terug te bren­gen naar de menselijke maat.

MEER

IS ER EEN SMAAKKLOOF TUSSEN LEEK EN ARCHITECT?

FARO heeft de archi­tec­tu­urs­maak­test ontwikkeld. De reden om de test te ontwikke­len was om er achter te komen of het echt waar is dat leken en archi­tecten heel andere sti­jlvoorkeuren hebben. Of sim­pel gezegd: houden leken van Retro– en archi­tecten van mod­erne archi­tec­tuur? Of zijn er ook inter­es­sante smaakovereenkom­sten die rel­e­vant zijn?

MEER

NIEUWE MILIEUS TESTEN IN DE POLDER, HAARLEMMERMEER

FARO onder­zoekt de inricht­ing van de woonge­bieden van het nieuwe plan West­flank in de Haar­lem­mer­meer. Klein­scha­ligheid en diver­siteit zijn de kern­wo­or­den van dit ste­den­bouwkundige plan zodat het plan goed aansluit bij de bestaande ker­nen in deze polder. Het plan voorziet in een bij­zon­dere com­bi­natie van wonen, groen, recre­atie en water.

MEER

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube