coen kampstraCoen Kamp­stra

In 2001 is Coen toege­tre­den als part­ner. De vele pro­jecten die sinds­dien onder zijn hoede tot stand zijn gekomen maken hem tot een uiterst ervaren en all­round archi­tect. Archi­tec­tuur en Ste­den­bouw, pro­jecten in de won­ing­bouw, zorg en gemengde pro­jecten, zowel groot als klein, degelijk voor­bereid en zorgvuldig gede­tailleerd. Scherp, ana­lytisch, helder com­mu­nicerend en een groot gevoel voor kwaliteit zijn belan­grijke ken­merken in Coens manier van werken. In com­plexe pro­jecten waar­bij inten­sief met anderen moet wor­den samengew­erkt komt Coen bij­zon­der goed tot zijn recht.

Als part­ner is hij tevens ver­ant­wo­ordelijk voor de alge­hele bureauor­gan­isatie, de pro­jec­tor­gan­isatie en de kwaliteitssys­te­men bin­nen FARO archi­tecten. Coen is daar­naast ook buiten FARO actief: Hij heeft ervar­ing in het onder­wijs, leidt CPO’s en is zelf CPO-​er van het eerste uur. Hij heeft ver­schei­dene super­vi­sorschap­pen en is actief in ver­schil­lende besturen waaron­der de Sticht­ing Task­forceCO2.

hugo de clercq

Hugo de Clercq

Vanaf de opricht­ing van het bureau heeft Hugo gew­erkt aan vele pro­jecten die door FARO ont­wor­pen en uit­gevo­erd zijn. Hugo heeft een zeer ruime ervar­ing opge­bouwd als archi­tect van een veel­heid aan pro­jecten: Wonin­gen, scholen en zorg­cen­tra, maar ook kerk­jes, schuren en ver­bouwin­gen. In hoge dichtheid in het Stedelijk gebied of ver­sc­holen op het plat­te­land, veel wonin­gen tegelijk in uit­brei­d­ingswijken of spe­ciale unica in de her­struc­turerings­ge­bieden. Altijd super duurzaam, altijd voor mensen, altijd met mensen, en .…. altijd met een knipoog.

Naast zijn werk bij FARO heeft Hugo een groot aan­tal neven­func­ties vervuld, in het Archi­tec­tu­uron­der­wijs in bin­nen– en buiten­land, in de reiswereld en in de bestu­urlijke wereld. Hugo verte­gen­wo­ordigt FARO bin­nen de BNA en is bestu­urslid van het Go Dutch Consortium.

jurgen van der ploeg 2

Jur­gen van der Ploeg

Jur­gen is een van de oprichters van FARO. Vanaf het begin heeft Jur­gen zich als archi­tect ver­breed door zich ook te richten op Ste­den­bouw en Research. Hij spe­cialiseert zich in ontwerp en onder­zoek op het grensvlak van archi­tec­tuur, ste­den­bouw en duurza­amheid. Inmid­dels doet hij dat met steeds meer focus op trans­for­matie en her­struc­turering van de bestaande omgev­ing. Op het gebied van duurza­amheid ligt daar de grote maatschap­pelijke opgave. Jur­gen heeft ervar­ing met lean processen en keten­in­te­gratie en werkt graag in inter­dis­ci­plinaire teams met o.a. land­schap­sar­chi­tecten, kos­ten­deskundi­gen en onderzoekers.

Tevens is Jur­gen actief als ini­tia­tor van spe­ciale pro­jecten. Hij ini­tieert en ontwerpt o.a. ten­toon­stellin­gen, boeken, man­i­fes­ta­ties en smaak­testen. Ook is hij op diverse locaties super­vi­sor. Daar­naast is hij colum­nist bij het blad Renda.

140418 thumbnail TEXEL-R 18-04-14 022

Arjenne van Berkum

140418 thumbnail TEXEL-R 18-04-14 022

Arne de Gans

140418 thumbnail TEXEL-R 18-04-14 022

Axel Mölt­gen

bahar yildiz

Bahar Yildiz

baris koca

Baris Koca

esmoreit kempkes

Esmor­eit Kempkes

hester van den bos 3

Hes­ter van den Bos

Jesse Kat

Jesse Kat

Kim Warmerdam

Kim Warmer­dam

lia tuijt

Lia Tuijt

lotte dijkstra 2

Lotte Dijk­stra

marien teeuw

Marien Teeuw

marloes van der pols

Mar­loes van der Pols

meike van der ploeg

Meike van der Ploeg

Menno Hornstra

Menno Horn­stra

nicolette debets zaal

Nico­lette Debets-​Zaal

140418 thumbnail TEXEL-R 18-04-14 022

Niels Eilan­der

patricia van der plas 3

Patri­cia van der Plas

140418 thumbnail TEXEL-R 18-04-14 022

Rob­bert Turk

Robert Adema v2

Robert Adema

Sebastiaan Bons

Sebas­ti­aan Bons

Sjors Verhaar

Sjors Ver­haar

Stijn Toonen2

Stijn Too­nen — Maankraters

Wouter van der Stap

Wouter van der Stap

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165as lisserbroek

ves­tig­ing oost
buurtweg 43
6971km oeken

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

FacebookTwitterPinterestLinkedinYoutube