BIM

De ontwik­kelin­gen op het gebied van BIM (Bouww­erk Infor­matie Model) gaan snel en wij doen dagelijks meer ken­nis en ervar­ing op. Dit sterkt ons in onze visie op BIM.

Het werken met 3D BIM biedt veel kansen op het gebied van (bouw) fouten reduc­tie en com­mu­ni­catie. Het is een manier van ontwer­pen waar­bij het gebouw in de com­puter als 3D-​model wordt opge­bouwd met daaraan gekop­peld een data­bank. Dit vereist van alle betrokken par­ti­jen een andere, leukere manier van werken. BIM gaat dus verder dan alleen 3D-​modelleren.

Na het VO starten we samen met een con­struc­teur met mod­elleren (Revit). Wij werken in nage­noeg alle pro­jecten in ‘big-​BIM’. Dat wil zeggen dat een aan­tal (gelinkte) mod­ellen samen het BIM vor­men. Door samen op te trekken wordt dubbel werk voorkomen en is afstem­ming noodza­ke­lijk. Ide­aliter mod­elleert een instal­latiead­viseur de instal­laties en in een later sta­dium kun­nen lever­anciers ook hun pro­ducten in het model ver­w­erken. Dat is geen noodzaak maar het helpt wederom afstem­ming en inzicht te verkri­j­gen. Zo ontstaat een beter afgestemd ontwerp in min­der tijd.

Zowel bin­nen– als buiten­z­i­jde van het gebouw zijn 3D beter inzichtelijk te maken mid­dels bijvoor­beeld impressies, film­p­jes, tekenin­gen, in Google Earth en orbit-​en. Dat geeft zowel pro­fes­sion­als als par­ti­c­ulieren meer inzicht in het ontwerp waar­door com­mu­ni­catie ver­be­terd. Het vroegti­jdig sig­naleren van knelpun­ten bevordert immers een soe­pel proces.

Omdat de ver­schil­lende mod­ellen zijn gekop­peld kan het niet anders dan dat deze dis­ci­plines op elkaar zijn afgestemd. Deze afstem­ming vergt veel com­mu­ni­catie waar­door fouten wor­den voorkomen. Daar­naast hebben wij soft­ware die teken– en afstem­mings­fouten detecteert en rap­por­teert. Deze zoge­noemde clash-​detectie helpt de kwaliteit van de tekenin­gen wederom te ver­beteren. Deze manier van werken resul­teert in min­der ‘ver­rassin­gen’ tij­dens de uitvo­er­ing.
Naast foutenre­duc­tie en com­mu­ni­catie biedt BIM nog meer voordelen.

• hogere pro­duc­ties­nel­heid van teken­werk
• hoog­waardige input voor begrotin­gen, bouwbesluit­berekenin­gen en onder­houd programma’s
• een­voudige con­t­role van 3D-​productietekeningen van lever­anciers
• Door gebruik te maken van de gegevens uit het BIM kun­nen advieskosten op een aan­tal andere onderde­len wor­den gereduceerd.

Er bestaat niet 1 juiste manier van een BIM samen­werk­ing. Deze wordt gevormd door de wensen en verwachtin­gen van alle par­tic­i­pan­ten van het ontwerp­pro­ces. Wij stem­men daarom bij elk project de details van het pro­ces af op de wensen van onze opdrachtgevers.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube