BAHREIN VER­WELKOMT HET GO DUTCH CONSORTIUM

17/​03/​2015 - Van 25 feb­ru­ari tot 3 maart was het Go Dutch Con­sor­tium aan­wezig bij de ‘Bahrain Inter­na­tional Gar­den Show’ (BIGS).

De show is geopend door de Bahreinse koningin Sabika Bint Ibrahim Al Khal­ifa. De show was een groot suc­ces waar veel nieuwe bedri­jven op af waren gekomen en die dit jaar meer bezocht werd dan ooit.

MEER

SUC­CESVOLLE WORK­SHOPS MET OBS DE ZEEMEEUW

18/​02/​2015 - Afgelopen vri­jdag was er wederom een ges­laagde work­shop voor hoog­be­gaafde kinderen van de obs De Zil­ver­meeuw. De kinderen van de Leonar­dogroep, sinds kort onderdeel van De Zil­ver­meeuw, kri­j­gen onder­wijs dat is afgestemd op hun spec­i­fieke onderwijsbehoeften.

MEER

PRO­JECTEN IN TWELLO EN BLAR­ICUM IN AANBOUW

17/​12/​2014 - Twello | Aan de rand van het cen­trum van het dorp, langs de Twellose Beek, is een super­markt en een aan­tal wonin­gen ver­van­gen en in één gebouw samengevoegd.
Blar­icum | Op een prachtige locatie, aan het Oev­er­park in de Blar­icum­mer­meent, ontwikke­len wij het bij­zon­dere woon­pro­ject ‘De Goois­che Gaerde’.

MEER

EERSTE PAAL DORP­SHUIS BADHOEVEDORP

11/​02/​2015 - 28 jan­u­ari jl. ging de eerste paal de grond in voor het dorp­shuis in Bad­ho­eve­dorp. Wethouder Stef­fens gaf de eerste klap, een mijl­paal voor Bad­ho­eve­dorp kopte de Hoofd­dorpse Courant.
Het ontwerp voor dit duurzame dorp­shuis is samen met alle gebruik­ers­groepen tot stand gekomen, van hoof­dopzet tot aankleding.

MEER

NET FEESTELIJK GEOPEND VOOR HET LOODSWEZEN

11/​12/​2014 - Een nieuwe energielev­erende uit­vals­ba­sis voor lood­sen en medew­erk­ers van het Lood­swezen op een bij­zon­dere plek. Het ontwerp op een slui­sei­land in IJmuiden reageert op het schit­terende uitzicht richt­ing zee, het staal van Tata en roes­tige de schepen.

MEER

START BOUW ACTIVITEITEN BUITENGE­WOON BAJONET

17/​12/​2014 - De aftrap van ons suc­cesvol verkochte project Buitenge­woon Bajonet in Rot­ter­dam is afgelopen week op een ludieke wijze gevierd. Ter­wijl de zorgvuldige sloop net van start is gegaan kon­den de kop­ers van ons project hun eigen herge­bruikte orna­ment kiezen om toe te laten passen in de gevel van hun eigen woning.

MEER

TEAM FARO EN STROOT­MAN BIJ DE TOP 3

02/​10/​2014 - Ons ontwerp ‘Cra­dle to Cra­dle in de polder’ is geëindigd bij de laat­ste drie in de ontwer­p­wed­strijd voor het nieuwe entreege­bied en bezoek­er­scen­trum van het Werelder­f­goed Kinderdijk.

MEER

PLANET TEXEL KRI­JGT VERVOLG

23/​09/​2014 - De gemeente Texel zet een vol­gende stap in de verdere ontwik­kel­ing van de resul­taten van het IABR – Pro­jec­tate­lier Planet Texel. Maandag 29 sep­tem­ber geven La4sale en FARO Archi­tecten een pre­sen­tatie van de ein­dresul­taten van het IABR – Projectatelier.

MEER

OP ZOEK NAAR DE AIRBNB VAN DE ENERGIE

17/​09/​2014 - Het nog braak­liggende Cen­trumei­land (IJburg) en het door pio­niers bevolkte Buik­sloter­ham bieden kansen voor het aan­leggen van alter­natieve, duurza­mere vor­men van infra­struc­tuur. Maar wie organ­iseert dit, welke ‘business-​case’ werkt hier­voor het best? Wie neemt de ver­ant­wo­ordelijkheid voor gebied­son­twik­kel­ing, en wie bewaakt de kwaliteit van de open­bare ruimte? Debat­teer mee op de Buurt­bouw­markt van Buiksloterham!

MEER

KAN­SHEB­BER KINDERDIJK

09/​09/​2014 - Van 8 tot en met 18 sep­tem­ber zijn in het Wis­boomge­maal de vijf ges­e­lecteerde plan­nen te zien (en te beo­orde­len) voor het ontwerp van het nieuwe entreege­bied en bezoek­er­scen­trum van het Werelder­f­goed Kinderdijk. Stroot­man en FARO hebben samen als 1 van de vijf ges­e­lecteer­den een ontwerp gemaakt.

MEER

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube