09/​07/​2018FARO EN BPD BOUWEN SAMEN AAN JON­GEREN­WONIN­GEN IN WEESP

Ten­der

FARO archi­tecten bv, bna en Bouw­fonds Prop­erty Depart­ment hebben een ten­der gewon­nen. Het win­nende plan van FARO en land­schap­sar­chi­tect Rob Aben is een land­schap­pelijk ontwerp bij de voor­ma­lige Wouds­maschool, aan de Sin­nigvelder­straat te Weesp. In dit zorgvuldig ingepast plan komen 88 wonin­gen met drie stro­ken, waar­van twee met apparte­menten en één met rijwoningen.

De Weesper­school

De gebouwen wor­den gemet­seld in een fraaie rode bak­steen met veel ken­merk­ende details. We noe­men dit “de Weesper­school”. Het plan bevat in totaal 80 apparte­menten en 8 rij­wonin­gen. Daar­van zullen 66 wonin­gen wor­den aange­bo­den in het betaal­bare seg­ment (huur­prijs € 414,00 en/​of koop­prijs € 140.000,00 v.o.n.), bestemd voor bewon­ing door jon­geren tot 23 jaar.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube