20180702 dierenambulance hoofd

05/​07/​2018BRU­INZWARTE VACHT BIJ DIEREN­HOS­PI­TAAL DEN HAAG

FARO ontwierp een Haags dieren­zieken­huis als een sym­fonie in hout. Inlands lariks siert in vari­atie de zuidgevels, zwarthout maakt de buiten­schil robu­ust”. Deze intro­duc­tie siert een artikel in het jun­inum­mer van Hout­blad. Directeur van de Haagse Sticht­ing Dieren­hos­pi­taal en –ambu­lance­di­enst Pieter Smit weet nog pre­cies waarom hij FARO koos.

Voor mensen én dieren

“Archi­tect Jur­gen van der Ploeg kwam meteen bij ons kijken. Hij zag dat kat­ten graag in de zon zit­ten, die hebben nu een buitenkooi op het zuiden. Zieke kat­ten zoeken echter graag het donker op; de quar­an­taineruimten liggen op het noor­den”. Stress­beperk­ing is voor zieke dieren van essen­tieel belang, dus moest elke behuiz­ing zijn toegesne­den op het spec­i­fieke dier. En veel voorzienin­gen zijn ziekenhuiswaardig.

De visie van FARO is: ‘Als je niet voor mensen bouwt, voor wie dan wel?’ FARO moest bij deze opdracht reken­ing houden met dieren én mensen. Om reken­ing te houden met de buren, kre­gen de hon­den een aparte vleugel om gelu­idsover­last door geblaf te voorkomen. De achterz­i­j­den zijn daar­naast zwart waar­door deze niet teveel opvalt. De voorkant is warmbruin.

Lust voor het oog

Het gebouw is een lust voor het oog. Het asym­metrisch zadel­dak komt bij de gevel een stuk naar voren. Ranke houten kolom­men onder­s­te­unen het over­stek waar­door een beschut buitenge­bied ontstaat. De brug is een pronkstuk van het ambachtelijke gebouw. Zowel de leunin­gen als het brugdek zijn van rondhout.

Van der Stap legt uit dat het FARO-​team uit duizen­den bomen een inlands dou­glas stam uit­zocht. Deze heeft daarna een paar jaar gedroogd en werd daarna geza­agd tot sier­aad van het Dierenhospitaal.

Ide­alen

Wouter van der Stap en mod­elleur Jesse Kat begelei­d­den de bouw. Wouter: “Lariks buitenkoz­i­j­nen krijg je in de won­ing­bouw nooit voor elkaar, zelfs niet als deze zoals hier door een over­stek wor­den beschermd. Hier ging de opdracht­gever niet alleen af op garanties, maar liet hij zich ook lei­den door zijn ide­alen. Hij zocht met ons wat opti­maal mogelijk was. Dan wil je liefst geen hard­hout, dat relatief langzaam groeit en ver moet reizen. Lariks is relatief goed­koop, groeit razend­snel en komt van dichtbij”.

De zwarte gevel­bek­led­ing bestaat deels uit zwarthout Tonosho, waar­voor FSC-​douglas planken vol­gens een Japans gebruik gecon­troleerd zijn gebrand. Een ander deel is zwart­gev­erfd dou­glas. Juist deze com­bi­natie zorgt voor schoonheid, en een beperk­ing in de kosten. FARO heeft in samen­werk­ing met haar part­ners een aantrekke­lijk gebouw neergezet. Een gebouw dat reken­ing houdt met dieren én mensen, met een bru­inzwarte vacht!

Lees HIER de pub­li­catie in Houtblad

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube