01/​06/​2018DOOR DE BOMEN ZIEN WIJ KERCKEBOSCH

In de prachtige bosrijke omgev­ing van Zeist wordt Ker­cke­bosch getrans­formeerd tot een bij­zon­dere nieuwe woonwijk.

Land­schap
Dankzij de scheggen­struc­tuur ervaart iedere bewoner de sfeer van het wonen in een bos en de ecol­o­gis­che verbind­ing met het Utrechtse land­schap. Bewon­ers geven aan uit­zon­der­lijk blij te zijn met de lichte woonkamers en het ruime balkon. Ook de mate­ri­alen van de gevel met natu­urleien en blank gelakte koz­i­j­nen vallen zeer goed in de smaak.

FARO Archi­tecten heeft in Ker­cke­boschvoor Woon­goed Zeist en in opdracht van DURA Vemeer 23 eengezinswonin­gen en 40 apparte­menten ontworpen.

Bosgaarde eengezinswonin­gen
Om de ste­den­bouwkundige con­tin­uïteit te waar­bor­gen hebben we voort­ge­bouwd op het idioom van naast­gele­gen project ‘Boom­ing’. We hebben op ver­schil­lende gebieden aansluit­ing gezocht om een sterk gevoel van fam­i­lie te creëren.

Maar zoals het in iedere fam­i­lie is, zijn er ook ver­schillen. Die vin­den we in de nuances. De kopgevels maken wij opener en nog meer uitn­odi­gend, als vanzelf­sprek­end plaat­sen we hier ook de woningentrees.

Door een tweede kleur bak­steen toe te voe­gen maken we met de gevels een com­posi­tie, die het gevel­beeld informeler maakt. De gevel­com­posi­tie heeft hier­door iets van de sub­tiele nuances van de schors van een boom. Naar mate we dieper de scheg in gaan, wordt dit informele en de ref­er­en­tie van de bomen steeds belangrijker.

Stu­if­duinen apparte­menten
In Stu­if­duinen staan nu 40 apparte­menten direct naast het project De Vossen­burg van Woon­goed Zeist. Dit is een krachtig en sculp­turaal gebouw met dankbare ingrediën­ten om op voort te bouwen!

De Bever­burg is met 6 woon­la­gen een ste­vig woonge­bouw, voor de locatie. De uitdag­ing hier­bij was het vol­ume zo vorm te geven dat het vrien­delijk is naar zijn omgev­ing en zoveel mogelijk bomen behouden kun­nen blijven.

Een spel van set-​backs, over­hoeks geplaat­ste balkons en de keuze om op strate­gis­che posi­ties de met­sel­w­erk gevel te ver­van­gen door natu­urleien zor­gen voor de plas­tiek aan het gebouw. De dichte borstwerin­gen in het­zelfde mate­ri­aal als de gevel zor­gen voor een even­wichtig en rustig beeld én zor­gen voor pri­vacy op de balkons. Alle ingrepen samen lei­den tot een een­duidig gebouw, met max­i­male geled­ing en een gevel die aan de alz­i­jdigheid van de plek recht doet.

In beide pro­jecten wor­den FARO’s speer­pun­ten uit­stek­end toegepast. Zo is voor beide pro­jecten uit­ge­gaan van ecolo­gie en duurza­amheid, energie, milieu en gezond­heid. Naar onze mening fan­tastisch ges­laagd. Wonen met de natuur om je heen, een droom die nu voor velen uit komt!

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube