29/​01/​2018 — Het super­du­urzame Geer­park in Vli­j­men is genom­i­neerd voor de Gouden Kikker Award 2018. Deze prijs is een onderdeel van de Duurzaam Gebouwd Awards en zal don­derdag 1 feb­ru­ari wor­den uitgereikt.

De Gouden Kikker Award is bedoeld voor bouw­pro­jecten die vooruit lopen op het gebied van inno­vatie en duurza­amheid, en daarmee duurzaam bouwen stim­uleren. Geer­park in Vli­j­men is door won­ing­cor­po­ratie Woon­veste, de gemeente Heus­den, de provin­cie en water­schap gemaakt met de hoge duurzame ambities om van Geer­park ‘de meest duurzame wijk van Ned­er­land te maken’. Het inno­vatieve wijkje met een mix van nul-​op-​de-​meter rij­wonin­gen, senioren­wonin­gen, apparte­menten en vrije kavels biedt ruimte voor sociale inter­ac­tie tussen de diverse bewon­ers. Vooruit­lopend op nieuwe regel­gev­ing van de Rijksover­heid heeft Woon­veste met input van FARO het PEP-​label geïn­tro­duceerd. Daar­bij betalen huur­der voor de energiepresta­tie. Daarmee is de alge­hele super­du­urzame ontwik­kel­ing ook betaal­baar én her­haal­baar geworden.

ENERGIEN­EU­TRAAL IN GEER­PARK, VLIJMEN

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube