10/​01/​2018 — De bouw van het project Plan­tage 4 en 5 in Bev­er­wijk gaat offi­cieel van start in 2018. Door mid­del van Design & Build wor­den 101 huur­wonin­gen ontwikkeld en gere­aliseerd met Smit’s Bouwbedrijf en opdracht­gever Pré Wonen.

Plan­tage 4 en 5 is onderdeel van een grotere her­struc­turering van de Plan­tage­bu­urt in Bev­er­wijk en zal in fases wor­den opgeleverd. In het tweede kwartaal van 2018 wordt ges­tart met de bouw van het eerste plan­deel. Het totale project omvat 52 grondge­bon­den wonin­gen en 49 apparte­menten. Een helder straten­pa­troon met par­keer­hof­jes en achter­straten zorgt ervoor dat de auto straks niet dom­i­nant in de open­bare ruimte aan­wezig is. Rij­wonin­gen met bij­zon­dere kop­pen en een apparte­mentenge­bouw met bij­zon­dere hoeken maken de wijk bijzonder.

Het ontwerp van de wonin­gen is een ode aan de in Bev­er­wijk geboren ste­den­bouwkundige Pieter Ver­ha­gen. Geheel passend bin­nen Ver­ha­gens filosofie wor­den groene woon­m­i­lieus gecreëerd met groene erfaf­schei­din­gen en mooie bomen, warme rode bak­ste­nen met mooie accen­ten in het met­sel­w­erk zor­gen voor een rijk en gevarieerd gevel­beeld. Tegelijk­er­tijd is het ook een ontwerp voor de toekomst. Op de hel­lende daken met donkere dak­pan­nen kun­nen PV-​panelen moeit­eloos wor­den geïn­te­greerd. Ook de duurzame en onder­houd­sarme mate­ri­alen zor­gen ervoor dat de toekom­stige bewon­ers hier nog lang met veel plezier kun­nen wonen.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube