13/​12/​2017FARO archi­tecten groeit. Per 1 jan­u­ari 2018 zullen Arjenne van Berkum en Wouter van der Stap de direc­tie ver­sterken als asso­ciate partners.

Bei­den zijn reeds lang bij het bureau werkzaam en hebben FARO in het bloed. Arjenne van Berkum is een ervaren archi­tecte en zal zich bezighouden met ver­schil­lende typen opdrachten voor aller­lei soorten opdracht­gev­ers. Wouter van der Stap zal zich gaan richten op het stroom­li­j­nen van de bureau-​organisatie. Met deze uit­brei­d­ing van de direc­tie wordt FARO ver­sterkt en kun­nen we verder bouwen aan ons mooie en duurzaam Alledaags Utopia.

Vanaf 2018 is Arjenne asso­ciate part­ner bin­nen FARO. Al sinds 2008 werkt zij als archi­tect bin­nen FARO aan zeer diverse typen pro­jecten waar duurza­amheid, sociale betrokken­heid en inter­ac­tie met bewoners/​gebruikers een belan­grijke rol spe­len in het pro­ces. Luis­teren, goed com­mu­niceren en het ver­beelden van wensen van opdracht­gever, gebruik­ers en betrokke­nen zijn voor haar essen­tiële onderde­len in het pro­ces om te komen tot een goed gebouw. Ze heeft tot op heden gew­erkt aan uiteen­lopende archi­tec­tuur en ste­den­bouwkundige pro­jecten van ver­schil­lende schaal en omvang; van stedelijke won­ing­bouw­plan­nen tot een kerkje in de bossen, van beeld­kwaliteit­s­plan­nen en ste­den­bouwkundige stud­ies tot details en het lei­den van CPO’s.
Als asso­ciate part­ner geeft Arjenne samen met Hugo invulling aan de FARO locatie Oost. Buiten FA-​RO is Arjenne actief als gast­do­cent aan de Acad­e­mies van Bouwkunst in Gronin­gen en Arnhem.

Vanaf 2018 is Wouter asso­ciate part­ner bin­nen FARO en richt hij zich op het stroom­li­j­nen van de bu-​reauprocessen. Al sinds 2006 is Wouter lid van het FARO team, eerst als teke­naar, later als pro­jectlei­der en bureau­man­ager. Wouter werkt aan meerdere util­i­taire en won­ing­bouw­pro­jecten in alle fasen van het ontwerp– en bouw­pro­ces. Zijn spe­cialiteit ligt bij de tech­nis­che fasen. Tevens leidt Wouter de ontwik­kel­ing van BIM bin­nen FARO.
Als asso­ciate part­ner richt Wouter zich, samen met Coen, op de alge­hele bureauor­gan­isatie van FARO. Daar­bij kijkt hij naar pro­cesver­be­ter­ing, maar ook naar de mogelijkhe­den voor inno­vaties en interne oplei­din­gen. Zo kan FARO nog beter inspe­len op de ver­schil­lende soorten ontwerpopgaven.

FARO TEAM

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube