13/​11/​2017 — Vorige week was de herbestemde meer­gen­er­atiek­erk in Alphen a/​d Rijn te zien in het pro­gramma Bin­nen­ste­Buiten. De voorheen ver­waar­loosde kerk is getrans­formeerd tot twee fan­tastis­che wonin­gen met ruimte voor de bij­zon­dere woon­wens van de fam­i­lie Van der Laan — Kamp-​stra.

In de afgelopen twee jaar is de kerk hor­i­zon­taal ges­plitst in twee bij­zon­dere apparte­menten: een be-​nedenwoning voor de oud­ers, op de eerste verdieping een apparte­ment voor de kinderen en kleinkin-​deren. De gevels zijn zoveel mogelijk in ere her­steld, ver­schil­lende gedeelde ruimtes zijn geïntrodu-​ceerd en de grote tuin maakt het ontwerp hele­maal af. De meer­gen­er­atiewon­ing laat de fam­i­lies een-​voudig met elkaar in con­tact komen, ter­wijl toch ook eenieders pri­vacy wordt gere­specteerd. De klein-​kinderen kun­nen nu een­voudig op bezoek bij opa en oma, ter­wijl de grootoud­ers in de toekomst, indien nodig, kun­nen wor­den ver­zorgd door hun kinderen.

Neem zelf een kijkje en bek­ijk de aflev­er­ing hier of kom meer over het project te weten op de projectpagina:

OUD KERKJE WORDT MOD­ERNE WONING

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube