• vanuit het vliegtuig
  • Ljubljana
  • Islamic Centre
  • Metalkova Mesto
  • FARO team
  • Nationale bibliotheek
  • Trg Republike
  • uitzicht Situla
  • busreis

04/​10/​2017 — De jaar­lijkse bureau-​excursie naar Ljubl­jana (Slovenië) van afgelopen week­end heeft onwijs veel inspi­ratie gebracht. Met een team van 28 hebben we ons ver­won­derd over de prachtige archi­tec­tuur in dit bergachtige land.

We zijn ges­tart met een bezoek aan de St. Michaelk­erk van Jože Plečnik. Een mooi con­trast met de opeen­vol­gende bezoeken aan het hyper­mod­erne Islami­tis­che Centrum-​in-​aanbouw van Bevk Per­ović arhitekti en de autonome kun­ste­naar­swijk Met­alkova Mesto. Het diner bij soci­aal restau­rant Skuhna werd opgeluis­terd door een prachtig djembé-​concert.

Op zater­dag hebben we een uit­ge­breide tour door de stad gehad onder begelei­d­ing van Alek­sander Vujović en Peter Prinčič. Met een wan­del­tocht door het cen­trum van de stad en een fiet­stocht door de buiten­wijken hebben we zowel het tra­di­tionele als mod­erne gezicht van de stad Ljbul­jana leren ken­nen. De fijne detail­ler­ing, vee­lal in wit graniet, laat zien hoe aan­dacht inder­daad alles mooier maakt.

Afs­lui­tend hebben we op zondag de bus genomen door het bergachtige gebied tussen de plaat­sen Brezje, Pod­ko­ren, Mojs­trana en Kam­nik. Geïn­trigeerd? Ga zelf ook op stap met behulp van onze excur­siegids of bek­ijk de aftermovie.

© Meike van der Ploeg

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube