VEEL BELANG­STELLING VOOR LEEUWEPLAATS

Zater­dag 7 juli mocht de kopers-​informatiebijeenkomst voor Leeuwe­plaats reke­nen op veel belang­stelling van poten­tiele kop­ers. Leeuwe­plaats is het groot­ste blok van Leeuwest­eyn, het laat­ste en dichtst bij de bin­nen­stad gele­gen stuk Lei­d­sche Rijn.

MEER

FARO EN BPD BOUWEN SAMEN AAN JON­GEREN­WONIN­GEN IN WEESP

09/​07/​2018FARO archi­tecten bv, bna en Bouw­fonds Prop­erty Depart­ment hebben een ten­der gewon­nen! We gaan samen bouwen aan jon­geren­wonin­gen in Weesp.

MEER

BRU­INZWARTE VACHT BIJ DIER­E­NAM­BU­LANCE DEN HAAG

05/​07/​2018 – Directeur van de Haagse Sticht­ing Dieren­hos­pi­taal en –ambu­lance­di­enst Pieter Smit weet nog pre­cies waarom hij FARO koos.

MEER

DOOR DE BOMEN ZIEN WIJ KERCKEBOSCH

Site nieuws Kerckebosch Zeist intro def

01/​06/​2018 – In de prachtige bosrijke omgev­ing van Zeist wordt Ker­cke­bosch getrans­formeerd tot een bij­zon­dere nieuwe woonwijk.

MEER

FARO WINT NOG EEN TEN­DER VOOR SUPER DUURZAME WOON­BU­URT IN LEI­D­SCHE RIJN, CEN­TRUM UTRECHT

Site nieuws Leidsche Rijn team Energie intro

13/​04/​2018FARO wint nóg een ten­der in de wijk Lei­d­sche Rijn, Cen­trum Utrecht. Dit keer samen met team Energiek voor de woningontwik­kel­ing van 4 ver­rassende kavels.

MEER

HEREN 5 EN FARO WIN­NEN TEN­DER VOOR DUURZAME WOON­BU­URT IN LEEUWESTEYN

Site nieuws leeuweplaats Intro def

27/​03/​2018 – Leeuwe­plaats wordt een fijne en duurzame woon­bu­urt met een Utrechts karak­ter op een steen­worp afs­tand van het cen­trum aan het Amsterdam-​Rijnkanaal. Gemeente Utrecht heeft team Leeuwe­plaats ges­e­lecteerd voor de ontwik­kel­ing van 95 wonin­gen op bouwveld 6 in Leeuwest­eyn (Lei­d­sche Rijn).

MEER

VAN BUITEN EEN KERK, VAN BIN­NEN EEN WON­ING. ALGE­MEEN DAG­BLAD (AD) SCHRI­JFT EROVER ONDER DE KOP VANBIJ­ZON­DER WONEN

171108 ALP510 binnenstebuiten intro

20/​03/​2018 – En bij­zon­der wonen is het zeker. Het pand aan de Hoofd­straat in Alphen lijkt namelijk van buiten op een kerk, maar van bin­nen fungeert het als ruime en karak­ter­volle woning.

MEER

GEER­PARK VLI­J­MEN GENOM­I­NEERD VOOR DUURZAAM GEBOUWD AWARDS

180129 VLIJ018 dga intro

29/​01/​2018 – Het super­du­urzame Geer­park in Vli­j­men is genom­i­neerd voor de Gouden Kikker Award 2018. Deze prijs is een onderdeel van de Duurzaam Gebouwd Awards en zal don­derdag 1 feb­ru­ari wor­den uitgereikt.

MEER

GROEN LICHT VOOR RODE BAK­STEEN IN BEVERWIJK

180110 BEV702 contract getekend intro

10/​01/​2018 – De bouw van het project Plan­tage 4 en 5 in Bev­er­wijk gaat offi­cieel van start in 2018. Door mid­del van Design & Build wor­den 101 huur­wonin­gen ontwikkeld en gere­aliseerd met Smit’s Bouwbedrijf en opdracht­gever Pré Wonen.

MEER

FARO GROEIT

171213 nieuwe directie intro

13/​12/​2017FARO archi­tecten groeit. Per 1 jan­u­ari 2018 zullen Arjenne van Berkum en Wouter van der Stap de direc­tie ver­sterken als asso­ciate partners.

MEER

ONDER­STE­BOVEN VAN MEER­GEN­ER­ATIEK­ERK IN ALPHEN A/​D RIJN

171108 ALP510 binnenstebuiten intro

13/​11/​2017 — Vorige week was de herbestemde meer­gen­er­atiek­erk in Alphen a/​d Rijn te zien in het pro­gramma Bin­nen­ste­Buiten. De voorheen ver­waar­loosde kerk is getrans­formeerd tot twee fan­tastis­che wonin­gen met ruimte voor de bij­zon­dere woon­wens van de fam­i­lie Van der Laan — Kampstra.

MEER

BERGEN VOL INSPI­RATIE IN LJUBLJANA

171004 buro excursie intro

04/​10/​2017 - De jaar­lijkse bureau-​excursie naar Ljubl­jana (Slovenië) van afgelopen week­end heeft onwijs veel inspi­ratie gebracht. Met een team van 28 hebben we ons ver­won­derd over de prachtige archi­tec­tuur in dit bergachtige land.

MEER

EVAL­UEREN EN DINEREN VOOR HET ORANJE HUIS ALMERE

170828 ALM414 evaluatie Oranjehuis intro

28/​08/​2017 — Afgelopen week werd de bouw van het Oranje Huis in Almere offi­cieel afgerond met een eval­u­atie en een feestelijk diner. Daarmee is het derde Oranje Huis van de Bli­jf­groep een feit.

MEER

KAT­TEN­LUIK MET LATEI MAAKT KAT­TEN BLIJ

170802 DEN419 kattenluik intro

09/​08/​2017 - In Den Haag zijn de bouww­erkza­amhe­den voor de nieuwe Dieren Ambu­lance in volle gang. Daar­bij mag een kat­ten­luik met eigen latei natu­urlijk niet ontbreken!

MEER

FIJNE AFS­LUIT­ING KWIN­TIJN AMSTERDAM

170718 AMS305 opgeleverd intro

18/​07/​2017 - Met de oplev­er­ing van de laat­ste apparte­menten van Kwin­tijn fase 2 is het project Kwin­tijn offi­cieel afgerond. Van­daag werd dit feestelijk gevierd met een boot­tocht en rondlei­d­ing door Amsterdam.

MEER

TINY TIM 3.0 GAAT OP PAD

170614 AMS527 TinyTIM op pad intro

14/​06/​2017 - Tiny TIM 3.0, met gloed­nieuw interieur, gaat op pad. De Tiny TIM is de komende dagen te zien tij­dens het even­e­ment ‘Klein wonen’ in Almere en tij­dens het tien­jarig jubileum van Urgenda in Amsterdam.

MEER

SPOEDIGE EERSTE RESUL­TATEN ONDER­ZOEK SPOEDZOEKERS

170612 PAH715 eerste resultaten spoedzoekers intro

12/​06/​2017 - Samen met Podium voor Archi­tec­tuur Haar­lem­mer­meer, won­ing­bouw­cor­po­ratie Ymere, Joost Valk en vier sta­tushoud­ers /​ontwer­pers is FARO een par­tic­i­patief ontwerp­pro­ces gestart.

MEER

STEM VOOR BOUWEN, TERUGGEVEN EN SAMENLEVEN

170501 InnovatieChallengeWonen intro

01/​05/​2017FARO doet samen met Woon­tij, Fooq, LA4Sale en BDO con­sul­tancy als ‘Team 3’ mee aan de Inno­vatie Chal­lenge Wonen. Er kan nu hier wor­den gestemd op het project!

MEER

FARO EN LA4SALE WIN­NEN SELEC­TIE DEN BURG OOST, TEXEL

170322 TEX534 selectie gewonnen intro

29/​03/​2017 - FARO en La4Sale hebben de selec­tie voor Den Burg Oost op Texel gewonnen.

MEER

DURA EN FARO WIN­NEN SELEC­TIE IN NIJVERDAL

170308 NIJV701 intro

15/​03/​2017 - Dura Ver­meer Bouw uit Hen­gelo en FARO hebben de selec­tie voor de Karel Door­man­weg in Nijverdal gewon­nen. Samen gaan we aan de slag om aan dit ongelooflijk mooie laan­tje met on-​Nederlands ruime maten 24 NOM-​woningen (Nul-​Op-​de-​Meter) te ontwikke­len voor Won­ingsticht­ing Hellendoorn.

MEER

EERSTE ROTS GELEGD?

170306 AIG639 intro

08/​03/​2017 - In samen­werk­ing met Jaco van Noort, berg­be­woner, natu­urliefheb­ber en duurzaam aan­nemer, onder­zoekt FARO de mogelijkhe­den om een super­du­urzame autarkische berghut te realis­eren in het Cata­laanse Par­que Nacional de Aigüestortes.

MEER

EERSTE BEWON­ERS IN BUITENGE­WOON BAJONET

170130 ROT218 Bajonetstraat intro

30/​01/​2017 - Het woon­blok ‘Buitenge­woon Bajonet’ aan de Bajonet­straat in Rot­ter­dam is klaar!

MEER

TINY TIM OP BEZOEK BIJ WATER­NET AAN DE AMSTEL

170111 AMS527 Waternet intro

11/​01/​2017 - Water­net bestaat (in de huidige vorm) 10 jaar, een goed moment om naar de toekomst te kijken. Tiny TIM inspireert daar­bij met zijn unieke waterzuiv­erende gevel.

MEER

FIJNE FEESTDA­GEN

161207 nieuws kerstkaart2016 intro

19/​12/​2016 - Samen bouwen we aan alledaags utopia. Ook in 2017.

MEER

FEESTELIJKE START VOOR RIETEN KAP­PEN IN BLARICUM

161205 BLA518 feestelijke start bouw intro

07/​12/​2016 - Afgelopen week ging fase 3 van de Blar­icum­mer­meent feestelijk van start. Met dit project wordt de wijk weer een stap verder ontwikkeld, dit­maal met mooie rieten twee-​onder-​één-​kappers.

MEER

TRUMP POWER WALL

161123 TPW TrumpPowerWall intro

23/​11/​2016 - Wordt er straks echt een muur gebouwd tussen Mex­ico en de VS, nu Trump gekozen is als nieuwe pres­i­dent? Als het aan ons ligt wordt die muur dan in ieder geval superduurzaam!

MEER

NET UIT! CON­TEM­PO­RARY VER­NAC­U­LAR DESIGN

161117 Clare Nash VernacularDesign intro

17/​11/​2016 — Clare Nash van Clare Nash Archi­tec­ture is een zoek­tocht begonnen naar hoe de Britse won­ing­bouw nieuw leven kan wor­den inge­blazen. Daar­voor heeft zij onder andere het project Bies­land van FARO geanalyseerd.

MEER

MAXIMA(LE) BELANG­STELLING VOOR TINY TIM OP DDW

161026 AMS527 DutchDesignWeek Maxima intro

26/​10/​2016 - Afgelopen dins­dag bezocht koningin Max­ima Tiny TIM tij­dens de DutchDesignWeek2016 in Eindhoven.

MEER

TINY TIM OP DUTCH DESIGN WEEK 2016

161017 AMS527 DutchDesignWeek intro

17/​10/​2016 - Het derde pro­to­type van Tiny TIM staat op het Ketel­huis­plein in Eind­hoven tij­dens de DutchDesignWeek2016 van 22 okto­ber tot en met 30 oktober.

MEER

BIN­NEN­TU­INEN WIN­NEN BIJ AMS­TER­DAMSE NIEUWBOUWPRIJS

161003 Amsterdamse Nieuwbouwprijs intro

03/​10/​2016 - FARO heeft met Kwin­tijn Fase 1 de tweede prijs veroverd bij de Ams­ter­damse Nieuw­bouw­prijs 2016.

MEER

WARME BAK­STE­NEN VOOR WARM HOEKHUIS

160912 WOE506 Baksteenwoning intro

12/​09/​2016 - Ook het warm bak­ste­nen hoekhuis van de fam­i­lie Gondrie in Water­rijk Woer­den is inmid­dels in gebruik genomen.

MEER

KAS­WON­ING IN WOERDEN

160901 WOE505 Woning Woerden 1 Intro

01/​09/​2016 - In Water­rijk Woer­den heeft FARO twee bij­zon­dere wonin­gen ont­wor­pen voor de vrije kavels op eiland 4. De kas­won­ing van de fam­i­lie Kok is nu in gebruik genomen.

MEER

TINY TIM PRI­JSWIN­NAAR IN ALMERE

160614 AMS527 Almere Intro1

15/​07/​2016 - In de cat­e­gorie ‘pio­niers’ is de Tiny TIM op 6 juli verkozen tot 1 van de 3 win­naars van de pri­jsvraag ‘Bevrijd wonen. Jouw Tiny House in Almere!”.

MEER

FARO WINT SELEC­TIE IN ULFT

160713 ULF631 Intro

13/​07/​2016 - Won­ing­cor­po­ratie Wonion uit Ulft heeft een selec­tie uit­geschreven voor het ontwerp en de bouw van 38 Nul Op de Meter [NOM] wonin­gen in de Uitvindersbuurt.

MEER

OPEN­ING JUMBO TWELLO

160621 TWE119 Jumbo Intro

21/​06/​2016 — Het project Beekzicht in Twello bestaat uit apparte­menten bovenop een super­markt. Nadat eind vorig jaar de apparte­menten al waren opgeleverd, is nu ook de winkel geopend: een 2600 m² grote Jumbo.

MEER

TINY TIM 2 OP OEROL

160614 AMS527 Oerol Intro

14/​06/​2016 - Tiny TIM 2 staat deze week op Oerol als onderdeel van Innofest.

MEER

TINY TIM OP FABCITY

TINY TIM OP FABCITY

29/​04/​2016 - Op de kop van het Ams­ter­damse Java Eiland staat tijdelijk een duurzame stad: FAB City.

MEER

DORP­SHUIS BAD­HO­EVE­DORP GEOPEND

160531 BAD216 Geopend Intro

31/​05/​2016 - Wethouder Stef­fens knipte op vri­jdag 27 mei het lint door en opende daarmee het nieuwe Dorp­shuis van Badhoevedorp.

MEER

ORAN­JE­HUIS GENOM­I­NEERD VOOR DE HEDY D’ANCONAPRIJS

21/​04/​2016 - Het Oran­je­huis, onderdeel van het project Kwin­tijn aan de Kostver­lorenkade te Ams­ter­dam, is genom­i­neerd voor de Hedy d’Ancona prijs. FARO Archi­tecten ontwierp dit project: een mooi voor­beeld van een zorg­pro­ject ingebed in een gemengd groot­st­edelijk woongebouw.

MEER

BOUW 2 WONIN­GEN WATER­RIJK WOERDEN

21/​04/​2016 - De naam zegt het al; water is de aangewezen drager voor de iden­titeit en de kwaliteit van deze wijk in Woer­den; een ‘Hol­lands water­stadje’. FARO heeft in Water­rijk Woer­den twee bij­zon­dere wonin­gen ont­wor­pen, waar­van de bouw is begonnen. Beide wonin­gen liggen promi­nent op de hoek van een bouw­blok, en hebben daarom twee voorgevels.

MEER

FEESTELIJKE EERSTE PAAL VOORHOUT

160316 VOO203 intro

17/​03/​2016 - Op maandag 7 maart 2016 werd met een feestelijke 1e paal de start van de bouw van het park­blok in Hooghkamer gevierd.

MEER

25 JAAR FARO: EEN DRIEDUBBELTENTOONSTELLING

160216 ABCtentoonstelling intro

16/​02/​2016 - In 2016 bestaat FARO archi­tec­tuur | ste­den­bouw | research 25 jaar. Een mooi moment voor een ret­ro­spec­tief én een per­spec­tief op de toekomst. In het ABC wordt dit jubileum gevierd met een driedubbel­tentoon­stelling waar­bij wordt teruggekeken, beschouwd en vooruit­gekeken. Op de exposi­tie wor­den drie thema’s belicht waarop FARO actief is.

MEER

FARO WINT SELEC­TIE VEEMARK­T­TER­REIN TE UTRECHT

160210 UTR528 Veemarkt Intro

10/​02/​2016 - In opdracht van Ooms Bouw & Ontwik­kel­ing heeft FARO Archi­tecten de besloten pri­jsvraag voor de ontwik­kel­ing van blok C op het Veemark­t­ter­rein te Utrecht gewon­nen. In samen­werk­ing met Stroot­man land­schap­sar­chi­tecten en Beumer Make­laars is een plan gemaakt voor 50 wonin­gen en 8 appartementen.

MEER

DURA VER­MEER EN FARO WIN­NEN IN ZEIST

151215 ZEI514 Winst Intro

03/​02/​2016 — In het voor­jaar 2015 startte Won­ing­cor­po­ratie Seyster­Veste een selec­tiepro­ce­dure voor 40 apparte­menten en 23 grondge­bon­den wonin­gen in de prachtige bosrijke wijk Ker­cke­bosch.
Dura Ver­meer heeft FARO Archi­tecten gevraagd hier­voor een plan te maken. Het betrof een zoge­naamde Design & Build opgave.

MEER

IK KRIJG 150 EURO PER MAAND TERUG

18/​11/​2015 - De energie-​neutrale wonin­gen van won­ing­bouwv­erenig­ing Woon­veste in het Geer­park in Vli­j­men bewi­jzen hun waarde.

MEER

A REVISIT TO BAHRAIN

17/​11/​2015 - Sep­tem­ber and Octo­ber were months of friendly and fruit­ful con­tacts. Del­e­ga­tions from Bahrain and Saudi Ara­bia came to the Nether­lands to visit projects of the Go Dutch Con­sor­tium. FARO hosted and showed sev­eral projects in the area of Rot­ter­dam with pride.

MEER

KWIN­TIJN GES­E­LECTEERD VOOR ZUIDERKERKPRIJS

06/​10/​2015 - In het gebied De Hallen, naast de prachtig getrans­formeerde tram­remise in Oud-​West, heeft FARO Archi­tecten in opdracht van Van Wij­nen Pro­jec­ton­twik­kel­ing een ensem­ble van woonge­bouwen ont­wor­pen, genaamd Kwin­tijn. Fase 1 hier­van is dit jaar gereed gekomen en omvat 166 wonin­gen en 2 com­mer­ciële ruimten bovenop een dubbele par­keer­garage met 300 par­keer­plaat­sen. Dit deel is nu ges­e­lecteerd om mee te din­gen naar de Zuiderkerkprijs.

MEER

GOOIS­CHE GAERDE KRI­JGT VERVOLG

30/​09/​2015 - Het suc­cesvolle project ‘Goois­che Gaerde’ in Blar­icum nadert zijn voltooi­ing. In ver­volg op dit mooie resul­taat kri­jgt ons team de kans om in de Blar­icum­mer­meent een ver­vol­gplan te realis­eren. Net als de eerste fase kri­jgt dit nieuwe plan een dorpse sfeer met een mix van ver­schil­lende won­ing­typen. Toch is er ook iets nieuws: alle wonin­gen kri­j­gen iets heel Blar­icums: een kap van riet. Toegevoegd is ook een open­bare, groene speelplek in het hart van het plan.

MEER

EEN NIEUWE OPLOSS­ING VOOR EEN VERVE­LEND PROBLEEM

09/​07/​2015 - In navol­ging van ons bijna opgeleverde Oran­je­huis in Ams­ter­dam kri­jgt ook Almere een Oran­je­huis. Recent hebben de Blijf Groep, de Alliantie en de regio’s Flevoland en Gooi en Vecht­streek de inten­tie overeenkom­sten getek­end die de nieuw­bouw van een Oran­je­huis in Almere mogelijk maken.

MEER

HOOG­STE PUNT BEREIKT DORP­SHUIS BADHOEVEDORP

18/​06/​2015 - Gis­teren (17 juni) is op feestelijke wijze het bereiken van het hoog­ste punt van het dorp­shuis te Bad­ho­eve­dorp gevierd met het onthullen van een kunst­werk. Er wer­den opvo­erin­gen gedaan door het plaat­selijke zangkoor en acro­batico die zich ook zullen ves­ti­gen in het dorp­shuis. Nu het dorp­shuis meer gestalte kri­jgt wor­den de ruimten steeds tast­baarder en wor­den de gebruik­ers steeds enthousiaster.

MEER

SYM­PO­SIUM ARCHI­TEC­TUUR EN LAND­SCHAP TYNAARLO

11/​06/​2015 - Jur­gen spreekt vol­gende week op het sym­po­sium ‘archi­tec­tuur en land­schap’ in het gemeen­te­huis van Tynaarlo. Het sym­po­sium vindt plaats op vri­jdag 19 juni aanstaande vanaf 14.00 uur tot circa 17.30 uur. Het sym­po­sium is een inhoudelijke aan­vulling om de ten­toon­stelling ‘archi­tec­tuur en land­schap’, die tot 30 juli a.s. te bezichti­gen is in het gemeen­te­huis van Tynaarlo.

MEER

IMPRESSIES WOR­DEN WERKELIJKHEID

11-​06-​2015 - Er zit veel voort­gang in de bouw van Kwin­tijn, het project kri­jgt nu snel gestalte. Op een prachtige plek in Ams­ter­dam, langs de Bilderdijkkade, pal naast het nieuwe ‘‘De Hallen’’ in de oude tram­remise, ver­ri­jst een groot nieuw ensem­ble van gebouwen.

MEER

NESTKAST­JES IN DE NOK

08/​06/​2014 - Een lan­delijke schuur in het buitenge­bied van Zut­phen is door FARO aangepast om in te werken en voorzien van een rieten dak, met nestkast­jes in de stalen nok en biezen overlangs.

MEER

BOUW­PLAATS­BE­ZOEK DORP­SHUIS BADHOEVEDORP

02/​06/​2015 - Afgelopen week zijn we met een aan­tal medew­erk­ers de bouw van het dorp­shuis in Bad­ho­eve­dorp wezen bezoeken. De bouw is ges­tart in jan­u­ari en loopt ges­taag door, het ger­aamte is al goed te zien! Daarna zijn we gezel­lig wezen eten.

MEER

GOD­SHUIS WORDT FAMILIEHUIS

24/​03/​2015 - Een leegstaand kerkje aan de Hooft­straat in Alphen aan den Rijn uit 1908 wordt omge­bouwd tot woon­huis voor een extended fam­ily. FARO archi­tecten maakt een ontwerp voor deze bij­zon­dere herbestem­ming: 3 gen­er­aties van één fam­i­lie wonen straks samen. Er ontstaan twee zelf­s­tandige loft-​appartementen met ieder een eigen entree en enkele gedeelde voorzienin­gen: de tuin, een schuur, een hob­byruimte en een logeer­ap­parte­men­tje wor­den geza­men­lijk domein.

MEER

FARO OP TELE­VISIE MET BUDSYS

27/​05/​2015 — Vorige week zondag 17 mei was FARO te bewon­deren in het pro­gramma Onderne­mend Ned­er­land op RTL7. Het pro­gramma Budsys van MBM sys­tems werd gepro­moot door Han Moerk­erken, part­ner van MBM sys­tems en Jur­gen van der Ploeg van FARO .

MEER

FARO WINT SELEC­TIE NIEUW­BOUW DIER­E­NAM­BU­LANCE DEN HAAG

09/​02/​2015 - FARO heeft de selec­tie voor de nieuwe behuiz­ing voor de Dier­e­nam­bu­lance Den Haag gewon­nen. Op een locatie met een rijke geschiede­nis, van land­goed tot Atlantik­wall sprak onze visie de opdracht­gev­ers het meest aan.

MEER

BOUW KWIN­TIJN FASE 1 VORDERT GESTAAG!

20/​04/​2015 - Er zit veel voort­gang in de bouw van Kwin­tijn fase 1, het kri­jgt nu echt gestalte. Dit project ver­ri­jst op een prachtige plek langs de Bilderdijkkade naast de ‘nieuwe’ Tramremise.

MEER

TEN­TOON­STELLING ARCHI­TEC­TUUR & LAND­SCHAP, GEMEENTE TYNAARLO

17/​05/​2015 - Van 21 mei 2015 tot en met 30 juli 2015 is er een exposi­tie te bezichti­gen in het gemeen­te­huis van gemeente Tynaarlo: Archi­tec­tuur & land­schap. Onder andere een aan­tal pro­jecten uit het boek Land­schap­pelijk wonen zal hier wor­den getoond.

MEER

LIS­SER­WEG AFGES­LOTEN VAN 20 APRIL TOT 15 MEI

23/​04/​2015 - De Lis­ser­weg onder Nieuw-​Vennep, tussen het spoorviaduct en de Hoofd­weg Oost­z­i­jde, wordt opgek­napt. De werkza­amhe­den zullen van 20 april tot 15 mei zijn.

MEER

SCHRI­JVERS­BU­URT GEBOUW VAN DE WEEK IN HET RAP LEIDEN

27/​01/​2015 — Elke week wordt er een uniek Leids gebouw getoond bij het RAP Lei­den. Deze week is het sloop-​nieuwbouw project in de Schri­jvers­bu­urt in Lei­den, in opdracht van Por­taal ont­wor­pen door FARO, verkozen tot Gebouw van de Week.

MEER

BAHREIN VER­WELKOMT HET GO DUTCH CONSORTIUM

17/​03/​2015 - Van 25 feb­ru­ari tot 3 maart was het Go Dutch Con­sor­tium aan­wezig bij de ‘Bahrain Inter­na­tional Gar­den Show’ (BIGS).

De show is geopend door de Bahreinse koningin Sabika Bint Ibrahim Al Khal­ifa. De show was een groot suc­ces waar veel nieuwe bedri­jven op af waren gekomen en die dit jaar meer bezocht werd dan ooit.

MEER

SUC­CESVOLLE WORK­SHOPS MET OBS DE ZEEMEEUW

18/​02/​2015 - Afgelopen vri­jdag was er wederom een ges­laagde work­shop voor hoog­be­gaafde kinderen van de obs De Zil­ver­meeuw. De kinderen van de Leonar­dogroep, sinds kort onderdeel van De Zil­ver­meeuw, kri­j­gen onder­wijs dat is afgestemd op hun spec­i­fieke onderwijsbehoeften.

MEER

PRO­JECTEN IN TWELLO EN BLAR­ICUM IN AANBOUW

17/​12/​2014 - Twello | Aan de rand van het cen­trum van het dorp, langs de Twellose Beek, is een super­markt en een aan­tal wonin­gen ver­van­gen en in één gebouw samengevoegd.
Blar­icum | Op een prachtige locatie, aan het Oev­er­park in de Blar­icum­mer­meent, ontwikke­len wij het bij­zon­dere woon­pro­ject ‘De Goois­che Gaerde’.

MEER

EERSTE PAAL DORP­SHUIS BADHOEVEDORP

11/​02/​2015 - 28 jan­u­ari jl. ging de eerste paal de grond in voor het dorp­shuis in Bad­ho­eve­dorp. Wethouder Stef­fens gaf de eerste klap, een mijl­paal voor Bad­ho­eve­dorp kopte de Hoofd­dorpse Courant.
Het ontwerp voor dit duurzame dorp­shuis is samen met alle gebruik­ers­groepen tot stand gekomen, van hoof­dopzet tot aankleding.

MEER

NET FEESTELIJK GEOPEND VOOR HET LOODSWEZEN

11/​12/​2014 - Een nieuwe energielev­erende uit­vals­ba­sis voor lood­sen en medew­erk­ers van het Lood­swezen op een bij­zon­dere plek. Het ontwerp op een slui­sei­land in IJmuiden reageert op het schit­terende uitzicht richt­ing zee, het staal van Tata en roes­tige de schepen.

MEER

START BOUW ACTIVITEITEN BUITENGE­WOON BAJONET

17/​12/​2014 - De aftrap van ons suc­cesvol verkochte project Buitenge­woon Bajonet in Rot­ter­dam is afgelopen week op een ludieke wijze gevierd. Ter­wijl de zorgvuldige sloop net van start is gegaan kon­den de kop­ers van ons project hun eigen herge­bruikte orna­ment kiezen om toe te laten passen in de gevel van hun eigen woning.

MEER

TEAM FARO EN STROOT­MAN BIJ DE TOP 3

02/​10/​2014 - Ons ontwerp ‘Cra­dle to Cra­dle in de polder’ is geëindigd bij de laat­ste drie in de ontwer­p­wed­strijd voor het nieuwe entreege­bied en bezoek­er­scen­trum van het Werelder­f­goed Kinderdijk.

MEER

PLANET TEXEL KRI­JGT VERVOLG

23/​09/​2014 - De gemeente Texel zet een vol­gende stap in de verdere ontwik­kel­ing van de resul­taten van het IABR – Pro­jec­tate­lier Planet Texel. Maandag 29 sep­tem­ber geven La4sale en FARO Archi­tecten een pre­sen­tatie van de ein­dresul­taten van het IABR – Projectatelier.

MEER

OP ZOEK NAAR DE AIRBNB VAN DE ENERGIE

17/​09/​2014 - Het nog braak­liggende Cen­trumei­land (IJburg) en het door pio­niers bevolkte Buik­sloter­ham bieden kansen voor het aan­leggen van alter­natieve, duurza­mere vor­men van infra­struc­tuur. Maar wie organ­iseert dit, welke ‘business-​case’ werkt hier­voor het best? Wie neemt de ver­ant­wo­ordelijkheid voor gebied­son­twik­kel­ing, en wie bewaakt de kwaliteit van de open­bare ruimte? Debat­teer mee op de Buurt­bouw­markt van Buiksloterham!

MEER

KAN­SHEB­BER KINDERDIJK

09/​09/​2014 - Van 8 tot en met 18 sep­tem­ber zijn in het Wis­boomge­maal de vijf ges­e­lecteerde plan­nen te zien (en te beo­orde­len) voor het ontwerp van het nieuwe entreege­bied en bezoek­er­scen­trum van het Werelder­f­goed Kinderdijk. Stroot­man en FARO hebben samen als 1 van de vijf ges­e­lecteer­den een ontwerp gemaakt.

MEER

INSPI­RATIE VOOR 55+ IN NIEUW DELFT

22/​08/​2014 - Op en rond de verdiepte spoor­tun­nel in Delft wordt een fan­tastisch nieuw stuk Delft gemaakt dat de verbind­ing gaat vor­men tussen de oude bin­nen­stad en het nieuwe sta­tion. Een ontwik­kel­ing met de toepas­selijke naam Nieuw Delft. Bin­nen Nieuw Delft is ruimte voor veel ver­schil­lende ini­tatieven waaron­der nieuwe woon­con­cepten voor de groeiende groep 55 plussers.

MEER

DORP­SHUIS BAD­HO­EVE­DORP VORDERT GESTAAG

21/​08/​2014 - We hebben alle input van de gebruik­ers ver­w­erkt in het ontwerp en op dit moment wordt de laat­ste hand gelegd aan het bestek. De aan­nemers­s­e­lec­tie is momenteel in voor­berei­d­ing. Als alles goed gaat dan gaan we nog dit jaar starten met bouwen.

MEER

0-​ENERGIEWONINGEN MET DUURZAME BAKSTEEN

2014-06-24 intro1

25/​06/​2014 - In samen­werk­ing met woonbedrijf Ieder1 en Nikkels Bouwbedrijf heeft FARO Archi­tecten het winkel­cen­trum Borgele in Deven­ter her ontwikkeld. Het plan is momenteel volop in bouw. Het bestaat uit een winkel­cen­trum met 20 apparte­menten en daar­naast zo’n 24 eengezinswonin­gen.

MEER

CPO DE HALLEN NOORD

15/​09/​2014 - FARO ontwerpt 2 flinke won­ing­bouw pro­jecten ron­dom de oude tram­remise in Ams­ter­dam Oud West, De Hallen Zuid en de Hallen Noord. Bin­nen dit project zijn 5 kavels vri­jge­maakt voor CPO-​projecten. Deze kavels zijn nu in verkoop.

MEER

TWEE NIEUWE FARO PRO­JECTEN GEREED

Twee FARO projecten gereed smal

21/​05/​2014 - Afgelopen week wer­den ‘t Zand in Utrecht en de Laak in Amers­foort feestelijk geopend voor de bewoners.

MEER

GES­LAAGDE WORK­SHOPS TIJ­DENS BLOE­SEM FESTIVAL

FARO Bloesem geslaagd patchwork smal

12/​05/​2014 - Een ges­laagd week­end! De work­shops ‘Ontwerp je eigen droomhuis’ afgelopen zater­dag en zondag hebben mooie resul­taten opgeleverd.

MEER

BIJEENKOMST TEXEL PLANET MET BEWONERS

11/​04/​2014 - Vorige week don­derdag was er een pub­lieks– en stake­hold­er­savond, waar wij samen met La4Sale een sneak pre­view hebben gegeven van een jaar lang pro­jec­tate­lier IABR – planet Texel. Op deze avond is er – in aan­loop naar de ten­toon­stelling in Rot­ter­dam – alvast inzage gegeven in het mate­ri­aal over Texel wat het afgelopen jaar gejut en ont­wor­pen is.

MEER

FARO ORGAN­ISEERT WORK­SHOP TIJ­DENS BLOESEM

FARO organiseert workshop tijdens Bloesem smal

05/​05/​2014 — ‘Bloe­sem­fes­ti­val over heden­daagse ambacht — biedt een podium aan de heden­daagse ambacht indus­trie. Nieuwe ambacht­slieden com­bineren ambachtelijkheid met mod­erne tech­nieken en cre­ativiteit.’ De Olmen­horst organ­iseert een nieuw fes­ti­val waar FARO aan meew­erkt in de vorm van een workshop.

MEER

STROOT­MAN EN FARO GES­E­LECTEERD VOOR KINDERDIJK

Kinderdijk1 smal

02/​07/​2014 - Uit 132 inzendin­gen is de visie van Stroot­man en FARO ‘‘Cra­dle to cra­dle in de polder’’ als één van de vijf inzendin­gen ges­e­lecteerd voor de tweede ronde voor het ontwerp van een nieuw entreege­bied voor het Werelder­f­goed Kinderdijk.

MEER

OPENING-​2014-​URBAN BY NATURE

opening IABR small

02/​06/​2014 - ‘‘…IABR2014URBAN­BY­NA­TURE – claims that we can only solve the world’s envi­ron­men­tal prob­lems if we solve the prob­lems of the city. With the use of new strate­gies that effec­tively address the city as the big­ger urban land­scape that it is, we can truly con­tribute to a more resilient urban world…’’

MEER

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube