TINY TIM: TIM­BER INDE­PEN­DENT MOBILE

AMS527 intro

Stel je voor: Tiny is groot genoeg voor jou. Tiny TIM vereist weinig grond­stof­fen, zuinig energiege­bruik en min­der woonkosten.

MEER

ENERGIEN­EU­TRAAL IN GEER­PARK, VLIJMEN

VLIJ018 intro

Geer­park wordt een nieuwe woon­wijk in Vli­j­men. Hoge ambities op het gebied van duurza­amheid maken het tot 1 van de ‘excel­lente gebieden’ die door het min­is­terie zijn aangewezen als voor­beeld­pro­jecten in Ned­er­land. FARO ontwierp in dit plan Mor­gen I, een sleu­tel­stuk in de ontwikkeling.

MEER

DUURZAAM SCHU­URK­ERKJE EERT DOOPS­GEZINDE TRA­DI­TIES, ELSPEET

Ontwerp een kerk vol­gens de tra­di­tionele doops­gezinde principes: met duurza­amheid hoog in het vaan­del, de mens cen­traal en met ruimte voor ont­moet­ing. De eerste doops­gezinde kerken waren schuur– en schuilk­erken. Een­voudige ont­moet­ingsruimten waar men samenkwam ron­dom de bij­bel. De inricht­ing was sober en zo puur mogelijk. Geen aflei­d­ing, geen orna­men­tiek, als voor­waarde voor con­cen­tratie en samen zijn. Het nieuwe kerkje op Men­norode ver­wi­jst naar die tijd.

MEER

EERSTE PASSIEFHUIS IN NL (OOK C2C), IJBURG 2.0

In de Ams­ter­damse eilan­den­wijk IJburg heeft FARO op Steigerei­land een energie-​neutrale won­ing gebouwd vol­gens de nor­men van Cra­dle to Cra­dle. Alle mate­ri­alen zijn of com­pos­teer­baar of recy­cle­baar. Het huis is tevens het eerste gebouw in Ned­er­land met twee Passief-​Bouwen– Keurmerken, toegek­end voor zowel het ontwerp als voor het gebouwde resultaat.

MEER

STRAND, SUPER­DU­URZAAM EN RUIMTE VOOR HET INDI­VIDU, IJBURG 1.0

Op Steigerei­land in IJburg heeft Pieter Wei­j­nen zijn eigen exper­i­mentele energiezuinige houten won­ing gebouwd. De gevel is vaal blauw geschilderd, als ver­wi­jz­ing naar de tra­di­tionele dijkhuis­jes in het vlak­bij gele­gen Durg­er­dam. Ruimtelijkheid is de rode draad in het ontwerp.

MEER

DUURZAME HOF OMARMT KIND­VRIEN­DELIJK PARADIJS, DEURNE

Trudo heeft, in samen­werk­ing met Adri­aans Pro­jec­ton­twik­kel­ing, aan FARO de vraag gesteld een plan te maken voor de cen­trale hof in het plange­bied de Rijtse Ven­nen in Deurne. Deurne heeft als doel­stelling gezet dat deze locatie duurzaam ontwikkeld dient te worden.

MEER

LOOD­SEN LOOD­SEN DUURZAAM, IJMUIDEN

Weer en wind, schepen, ste­vige kades, sluizen, bruggen en rok­ende staalin­dus­trie. Dat is de con­text voor de nieuwe uit­vals­ba­sis van de lood­sen van het lood­swezen. Geïn­spireerd door deze omgev­ing is een duurzaam en energielev­erend gebouw gemaakt van sto­ere, robu­uste mate­ri­alen. Het corten­staal, onder de rook van Tatas­teel, is beeld­bepal­end en omsluit de eerste verdieping van het gebouw.

MEER

DUURZAAM KAM­PEREN BIJ BOUWSELS VAN EIGEN HOUT, CAMP­INGS STAATSBOSBEHEER

Staat­bos­be­heer wil voor al haar camp­ings een herken­baar uiter­lijk dat bij­draagt aan de iden­titeit van de organ­isatie. FARO is gevraagd ontwer­pen te maken voor ont­vangst­ge­bouwen en san­i­taire een­heden. In 2009 is een pilot gereed gekomen op kam­peert­er­rein De Kijl te Schoonoord.

MEER

DUURZAME ZORG ROND EEN ERF, OTERLEEK

Op het erf van stolp­boerderij De Hulst, aan de rand van de Scher­mer, nabij Oter­leek ontwerpt FARO Archi­tecten in opdracht van Warm Thuis en Bouw­com­pag­nie een erf met woon­schuren. Het plan gaat woon­groepen voor oud­eren met demen­tie huisvesten.

MEER

NIEUWE HOEVE VOOR BADHOEVEDORP

panorama site badhoevedorp

Bad­ho­eve­dorp, ooit ontstaan ron­dom mod­el­boerderij de Bad­ho­eve, is in de loop der jaren sterk gegroeid en kri­jgt een écht dorp­shuis: Een nieuw soci­aal hart waar alle dor­pelin­gen kun­nen samenkomen in een huiselijke sfeer. Het gebouw is dan ook ont­wor­pen als een groot huis dat onder­dak kan bieden aan heel veel ver­schil­lende activiteiten.

MEER

SMART HOUSE VOOR ENEXIS

Het Enex­ishuis is een show­case voor mod­ern leven in een energien­etwerk. Een huis dat energie oogst uit natu­urlijke hulp­bron­nen en die energie uitwisselt met zijn (directe) omgev­ing via een smart­grid. Het huis is duurzaam in al zijn facetten. Niet alleen op het punt van energie, maar in alle ontwerpkeuzes.

MEER

CASA CASCADE

FARO ontwierp de win­nende inzend­ing voor de pri­jsvraag uit­geschreven door Gemeente Almere voor urban villa’s en een woon­toren in het Cas­cade­park. Deze ontwer­pen moeten passen bin­nen de ambitie om het Cas­cade­park in te richten als ‘eta­lage van duurza­amheid’: een inspir­erend voor­beeld op het gebied van ecol­o­gis­che, sociale en economis­che duurzaamheid.

MEER

SCENARIO’S VOOR DE BESTAANDE COR­PO­RATIEWON­ING, TASK­FORCE CO2

Task­force CO2 is een sticht­ing die op ini­ti­atief van Eve­lyn van der Ploeg is opgericht door FARO Research, VGG Mid­delkoop, bureau Nie­man en Amory en Jur­riens. Samen werken we aan een inter­dis­ci­plinair onder­zoek naar CO2 reduc­tie en trans­for­matiemogelijkhe­den van de voor­raad bestaande sociale huurwoningen.

MEER

MANDJE TUSSEN DE MOLENS, KINDERDIJK

‘Cra­dle to Cra­dle in de polder’

Bij werelder­f­goed is het ver­haal min­stens zo belan­grijk als het fysieke object zelf; een goed ver­haal bij een mon­u­ment maakt een lesje geschiede­nis ineens tast­baar en inspir­erend. Zo geeft de leg­ende over het wiegje het duurzame cradle-​to-​cradle-​gedachtengoed ineens een extra dimen­sie. ‘Cra­dle to cra­dle in de polder’ vlecht aller­lei inval­shoeken in elkaar.

MEER

DUURZAME PRE­FAB PAKISTAN

Ger­ard Voordes, onderne­mer en eige­naar van Muta Sport, is een ver­licht werkgever, utopist als uit 19de eeuw. Hij wil niet alleen een gezonde win­st­gevende onderne­m­ing, hij wil ook dat zijn fab­riek in Pak­istan, zorg draagt voor betere huisvest­ing van de eigen werknemers.

MEER

SUPER-​DUURZAAM SHOP­PEN, ALMERE

Door Ahold is ons gevraagd om een studie te doen met als onder­w­erp een buurt­su­per­markt met aan­vul­lende func­ties. Dit com­pacte winkel­cen­trum met park­eren en wonen is gesitueerd in het ‘aanstaande’ Colum­buskwartier, een woon­wijk dat onderdeel uit­maakt van Almere-​Poort, de grote toekom­stige stadsuit­brei­d­ing van Almere. Dit project is een pilot voor een duurzame supermarkt.

MEER

CAT­A­LO­GUS­WONIN­GEN MET VDM

FARO ontwerpt af en toe bij­zon­dere indi­vidu­ele woon­huizen voor opdracht­gev­ers met ambitie, op archi­tec­tonisch en/​of duurzaam vlak. Regel­matig komen wij ook in con­tact met poten­tiele opdracht­gev­ers die opzien tegen de ‘sores’ van het opdracht­gev­er­schap, of mensen die domweg het geld niet hebben voor een bij­zon­der maat­pak. Om deze mensen toch van dienst te kun­nen zijn hebben wij con­tact gezocht met een goede bouwer van cat­a­lo­gus­wonin­gen: VDM. Onder de werk­ti­tel FVADRMO hebben we samen een idee ontwikkeld voor een zeer duurzame, onder archi­tec­tuur ont­wor­pen cataloguswoning.

MEER

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube