schoonheid

Je ziet het vaak: Mooie en met liefde gemaakte din­gen wor­den dier­baar. Daarom is schoonheid ook zo belan­grijk voor duurza­amheid. Ook al is een gebouw of omgev­ing nog zo energiezuinig of flex­i­bel, als de mens er niet om geeft wordt het niets.

Het streven naar schoonheid is daarom een belan­grijke taak van de archi­tect. Het gaat in de visie van FARO om schoonheid op meerdere niveaus. Natu­urlijk: een mooi gebouw, met mooie details. Maar ook een gebouw dat mooi bli­jft in de tijd en fraai ver­oud­ert. En een gebouw dat zich wortelt in zijn omgev­ing en als vanzelf­sprek­end zijn plek inneemt in onze architectuurtraditie.

Eén recept voor schoonheid is moeil­ijk te geven. In eerste instantie start ieder project met een voor de opdracht­gever, goed en cor­rect, soms eigen­zin­nig, antwo­ord op de vraag. Waar voor je geld! Maar ook een maat­pak voor de maatschap­pij, passend voor de mensen als gebruiker en pas­sant. En, niet in de laat­ste plaats, ook een maat­pak voor de spec­i­fieke con­text. Een project van FARO voegt zich bin­nen het groter doel van de ste­den­bouwkundige of land­schap­pelijke opgave. Want schoonheid die op de ene locatie prachtig tot zijn recht komt blijkt op een andere locatie een vreemde eend in de bijt.

Schoonheid is boven­dien niet eendi­men­sion­aal. Het is net als met lit­er­atuur; als het boek diepere lagen kri­jgt en op meerdere manieren geïn­ter­pre­teerd kan wor­den, wordt schoonheid inter­es­sant. Veel van de naoor­logse gebouwen mis­sen deze extra kwaliteit. Maak zaken dubbel of soms trip­pel lees­baar, en wees daar­bij niet te streng in de leer. Samen met een FARO-​kwinkslag zor­gen voor de nodige lichtvoetigheid en zel­frel­a­tiver­ing, dat is de meer­waarde die wij bieden.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165as lisserbroek

ves­tig­ing oost
buurtweg 43
6971km oeken

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

FacebookTwitterPinterestLinkedinYoutube