flexibiliteit

We stellen onder ‘schoonheid’ dat we maat­pakken maken. Deze moeten echter wel kun­nen inspe­len op een veran­derende vraag in de toekomst. We kijken hier naar lev­ens­duur van kijken hier naar lev­ens­duur van onderde­len en richten onze aan­dacht op die delen die lang mee gaan. Vooral in het casco moet een goed even­wicht wor­den gevon­den tussen effi­ciën­tie en toekom­st­gerichtheid. Even­wicht tussen ruimtelijkheid en over­maat (vaak voor­waar­den voor flex­i­biliteit) en kosten­be­wustz­ijn. Een even­wicht dat we keer op keer met onze opdracht­gev­ers zullen onderzoeken.

Flex­i­biliteit vind je op meerdere schaal­niveaus. Niet alleen in gebouwen, maar ook in ste­den­bouwkundige en land­schap­pelijke struc­turen. Stads­de­len, buurten, straten moeten open zijn voor ver­schil­lende invullin­gen in de toekomst. Een ste­den­bouwkundige struc­tuur moet een biotoop zijn met een zorgvuldige bal­ans van ingrediën­ten. Mono­cul­turen zijn kwets­baar, zeker op het gebied van leef­baarheid. Wij zoeken naar leefomgevin­gen voor ver­schil­lende groepen en activiteiten, naar een herken­bare diver­siteit en een­heid in ver­schei­den­heid. Zo kun­nen mensen zich in hun omgev­ing herken­nen en zich binden aan hun wijk of aan elkaar. FARO zal altijd streven naar deze diver­siteit, de beste garantie voor een goede omgeving.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube