betrokkenheid

Betrokken­heid is waar het alle­maal mee begint en eindigt. FARO werkt aan opgaven waarmee we een ver­schil kun­nen maken voor de gebruiker. En FARO gelooft in het bij de opgave betrekken van die gebruiker. Echt luis­teren naar de gebruiker en uit­leggen wat je beoogt met je ontwerp. Niet kri­tiek­loos, maar samen proberen verder te komen tot een opti­maal ontwerp.

Luis­teren kun je organ­is­eren. Zo werkt FARO bijvoor­beeld in processen met actieve (bewoners-​) par­tic­i­patie. Ook doen we vernieuwend onder­zoek naar ‚smaak’ (zie www​.archi​tec​tu​urs​maak​test​.nl) om een gemeen­schap­pelijk draagvlak onder ‚leken’ en ‚pro­fes­sion­als’ te zoeken voor heden­daagse architectuur.

FARO wil met haar ontwer­pen ook betrokken­heid bij de gebruik­ers organ­is­eren. We willen mensen verbinden met elkaar en hun omgev­ing. Een omgev­ing die beteke­nis moet kri­j­gen voor de mensen, zodat ze goed voor die omgev­ing zullen zor­gen. En een omgev­ing met ruimte voor (onged­won­gen) ont­moet­ing, om te komen tot sociale cohesie.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube